Sök

Lämna synpunkter om skolan - information på meänkieli

Paranusehotuksia, valituksia, mielipitheitä ja killausta Koulutuslautakunnan toiminoista Kaihnuun kunnassa.

Kaihnuun kunnan koulutuslautakunta on päättäny järjestää lautakunnan toiminassa rytiiniä paranusehotukshiin, valitukshiin ja killaukshiin koululain 2010:800 4 kapitlet § 8 mukhaan ja muu petakookinen toiminta koululain 25 kapitlet 8 § mukhaan. 

Rytiinitten tavote

Tavote on ette saa tokymentitten stryktyyriä jolla saattaa parantaa meän toimintaa, ja antaa kunnan asukhaile suureman maholisuuen vaikuttaa. Välistä se saattaa koskea ette selvästi kuvata meän tehtävän ja rajat sille ja huomauttaa pulitiikkeriä kysymyksistä missä on opinjuuninpainoa muutokshiin. 

Suuriin osa kysymyksistä, jokka saattavat tulla kunnan asukhaitten ja toiminoissa vastuussa olevitten kans pitäisi mennä selvittää keskusteluissa, niissä asioissa missä on väärinkäsityksiä eli missä pittää oikasta virheitä. Mutta välistä ei olta yksmielisiä tulkinasta olevista säänöistä eli tyytymättömyys säänöistä sinänsä. 

Selvilä säänöilä kuinka ehotuksia, valituksia ja killauksia toimitethaan pulitiikkerit saavat perustan siittä mikkä asiat on tärkeät kunnan asukhaile, jokka saavat taun kuinka toimitethaan ehotuksia, valituksia ja killausta. 

Se joka on jättäny kirjalisen ehotuksen, valituksen eli killauksen pittää saa vastauksen 10 päivän kuluttua. Atministrasuunia hoitaa Lasten- ja koulutushallinto. 

Sie joka olet huoltaja eli opiskelia sulla on oikeus jättää valituksen, mielipitheitä eli killausta toiminasta. Ensi käessä Sinun pittää lähestyä henkilökuntaa jokka on Sinun eli Sinun lapsen vastuussa, jos et ole tyytyväinen sen kohtauksen kans Sie saatat ottaa yhteyttä rehtorhiin eli esikoulujohtajan. 

Jos et piä ette rehtori eli esikoulunjohtaja ei saata selvittää yhen maholisen prupleemin, sie saatat jätää mielipitheen kunnan valituksheen.

/kommun/Dialog-och-synpunkter/Synpunkter-och-klagomal/

Sinun mielipitheet tullee sillon Koulutushallinto selvittämhään. Mielipie eli mielipitheet ilmotethaan kans lautakunnan jäsenile. Sulla on oikeus saa kätevästi vastauksen hallinolta, aika saattaa kuitekki vaihtella riippuen kysymyksestä. Huomaa ette sekä mielipie ette vastaus tullee ylheiseks tokymentiks ja jonka mennee tahtoa luettavaks, jos se ei koske sekretessiä.