Skip to content
Sök

Lämna synpunkter om skolan - information på meänkieli

Paranusehotuksia, valituksia, mielipitheitä ja killausta Koulutuslautakunnan toiminoista Kaihnuun kunnassa.

Kaihnuun kunnan koulutuslautakunta oon päättäny järjestää lautakunnan toiminassa rytiiniä paranusehotukshiin, valitukshiin ja killaukshiin koululain 2010:800 4 kapitlet § 8 mukhaan ja muu petakookinen toiminta koululain 25 kapitlet 8 § mukhaan. 

Rytiinitten tavote

Tavote oon ette saapi tokymentitten stryktyyriä jolla saattaa parantaa meän toimintaa, ja antaa kunnan asukhaile suureman maholisuuen vaikuttaa. Välistä se saattaa koskea ette selvästi kuvata meän tehtävän ja rajat sille ja huomauttaa pulitiikkeriä kysymyksistä missä oon opinjuuninpainoa muutokshiin. 

Suuriin osa kysymyksistä, jokka saattava tulla kunnan asukhaitten ja toiminoissa vasthuussa olevitten kans pitäisi mennä selvittää keskusteluissa, niissä asioissa missä oon väärinkäsityksiä eli missä pittää oikasta virheitä. Mutta välistä ei olta yksmielisiä tulkinasta olevista säänöistä eli tyytymättömyys säänöistä sinänsä. 

Selvilä säänöilä kuinka ehotuksia, valituksia ja killauksia toimitethaan pulitiikkerit saava perustan siittä mikkä asiat oon tärkeät kunnan asukhaile, jokka saava taun kuinka toimitethaan ehotuksia, valituksia ja killausta. 

Se joka oon jättäny kirjalisen ehotuksen, valituksen eli killauksen pittää saa vastauksen 10 päivän kuluttua. Atministrašuunia hoitaa Lasten- ja koulutushallinto. 

Sie joka olet huoltaja eli opiskelia sulla oon oikeus jättää valituksen, mielipitheitä eli killausta toiminasta. Ensi käessä sinun pittää ottaa yhtheyttä henkilökunthaan, jokka oon sinun eli sinun lapsen vasthuussa, jos et ole tyytyväinen siihen kohtauksheen, niin sie saatat ottaa yhtheyttä rehtorhiin eli esikoulujohtajhaan. 

Jos et piä ette rehtori eli esikoulunjohtaja ei saata selvittää yhen maholisen prupleemin, sie saatat jättää mielipitheen kunnan valituksheen.

/kommun/Dialog-och-synpunkter/Synpunkter-och-klagomal/

Sinun mielipitheet tullee sillon Koulutushallinto selvittämhään. Mielipie eli mielipitheet ilmotethaan kans lautakunnan jäsenile. Sulla oon oikeus saa kätevästi vastauksen hallinolta, aika saattaa kuitekki vaihtella riippuen kysymyksestä. Huomaa ette sekä mielipie ette vastaus tullee ylheiseks tokymentiks ja jonka mennee tahtoa luettavaks, jos se ei koske sekretessiä.