Skip to content
Sök

Ekonomiska rapporter

Enligt den kommunala redovisningslagen måste varje kommun upprätta minst en delårsrapport per år och en årsredovisning.

Fem år i sammandrag

Rapporten fem år i sammandrag ger en övergripande bild av hur Kalix kommuns ekonomi utvecklats under femårsperioder.

Årsredovisning

Kalix kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom nämnder/förvaltningar även bolag och stiftelser.

Nämnderna redovisar också två tertialrapporter varje verksamhetsår. Rapporterna innehåller en redovisning av nämndernas ekonomiska utfall samt prognos för innevarande år.

De olika rapporterna kan här nedan hämtas som pdf-filer. Kontakta kommunstyrelsen@kalix.se om du vill ha tag på äldre ekonomiska rapporter.