Skip to content
Sök

Ekonomiska rapporter

Enligt den kommunala redovisningslagen måste varje kommun upprätta minst en delårsrapport per år och en årsredovisning.

Fem år i sammandrag

Rapporten fem år i sammandrag ger en övergripande bild av hur Kalix kommuns ekonomi utvecklats under femårsperioder.

Årsredovisning

Kalix kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom nämnder/förvaltningar även bolag och stiftelser. 

Från och med 2021 presenteras årsredovisningen som en lättöverskådlig webbsida, via finansiellinfo.se.Nämnderna redovisar också två tertialrapporter varje verksamhetsår. Rapporterna innehåller en redovisning av nämndernas ekonomiska utfall samt prognos för innevarande år.

De olika rapporterna kan här nedan hämtas som pdf-filer. För att läsa dem behöver du en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader som kan laddas hem från Adobes webbplats utan kostnad.