Skip to content
Sök

Budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för kommande kalenderår, så kallat budgetår. I budgeten måste intäkterna, det vill säga pengarna som kommer in till kommunen, vara större än kostnaderna. Undantag får göras om det finns "synnerliga skäl".

 Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Skattesatsen och anslagen till verksamheten ska anges. Av planen ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten ska mål och riktlinjer anges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret är periodens första år.

Enligt kommunallagen ska budget fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Valår ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra kommunens ekonomi, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut. Man kan då få större kontroll över hur man ska fördela de ekonomiska resurserna med mera.

I budgetprocess utarbetar den politiska majoriteten förslag till budget och verksamhetsplan. Fullmäktige fastställer budgeten i juni och beslutar om ett anslag per nämnd/styrelse. Sedan ska respektive nämnd/styrelse upprätta en detaljbudget för sin verksamhet.