Skip to content
Sök

Likabehandling

Alla människors lika värde hör till de fundament som skolan ska gestalta och förmedla. Att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever innebär i praktiken att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt.

I Kalix kommun upprättar varje förskola/skola årligen en egen likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen beskriver hur skolan ska arbeta förebyggande mot kränkande behandling samt vilka rutiner som gäller när kränkningsärenden uppdagas.