Skip to content
Sök

Modersmål i grundskolan

Om ditt barn har annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsundervisning.

Undervisningen i modersmål syftar till att eleven ska få tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. Eleven ges möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål, sitt tal- och skriftspråk. Samtidigt utvecklar eleven sin tvåspråkiga identitet och sin kompetens att tillgodogöra sig arbetet i skolan. 

Eleven har rätt till modersmålsundervisning om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket är ett dagligt umgängesspråk för eleven och 

 1. eleven har grundläggande kunskaper i språket och
 2. eleven önskar få sådan undervisning 

Kursplanen med dess centrala innehåll och kunskapskrav i ämnet modersmål är utgångspunkt för undervisningen i ämnet, samt för bedömning av elevens kunskaper. I årskurs 6-9 får eleven betyg i ämnet. 

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats

Minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk:

 • finska
 • jiddisch
 • meänkieli
 • romani chib
 • samiska

Elever som har modersmål samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet eller om grundläggande kunskaper i språket saknas. Detsamma gäller elever som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska. 

Läs mer om minoritetsspråk på Skolverkets webbplats

Studiehandledning på modersmål

Elever som nyligen har kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt bra för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan få studiehandledning på sitt modersmål. Elevens behov avgör omfattningen av samt vilka ämnen som kan bli aktuella för studiehandledning. 

Ansökan om modersmålsundervisning

Elev och vårdnadshavare ska ansöka om modersmålsundervisning. Ansökan via blankett lämnar eleven till sin rektor.

Gå till e-tjänsten för ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskola och grundsärskola

Digitalt ifyllningsbar blankett för ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskola och grundsärskola

Grundläggande kunskaper för elever som börjar läsa modersmål i grundskolan  

Grundskolan år 1-3

 • Eleven kan förstå enkla texter samt delta i enkla dialoger
 • Eleven kan uttrycka sig enkelt på modersmål
 • Eleven känner till språkets bokstäver och kan skriva enkla ord

Grundskolan år 4-6

 • Eleven har ett ordförråd anpassat till sin ålder
 • Eleven kan samtala om ett bekant ämne på sitt modersmål
 • Eleven kan läsa och tolka korta texter på sitt modersmål
 • Eleven kan skriva korta texter

Grundskolan år 7-9

 • Eleven kan upprätthålla samtal och argumentera
 • Eleven kan läsa och tolka olika typer texter
 • Eleven kan producera egna texter i skriftlig form 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till att elever med utgångspunkt från sitt modersmål, har olika förutsättningar att lära sig skriftspråket. Hänsyn måste också tas till om det är modersmål som saknar skriftspråkskultur eller som har ett alfabet som skiljer sig mycket från det latinska.

Kontaktperson

Bild av Ingegerd Dahlgren

Ingegerd Dahlgren

Rektor

Ingegerd är rektor på Manhemsskolan och samordnare för Kalix kommuns modersmålsundervisning.  

Telefon: 0923-653 15
Mobil: 070-676 64 66