Skip to content
Sök

Skolskjuts för grundskoleelever

Kommunens riktlinjer syftar till att göra hanteringen smidigare. Oavsett vad riktlinjerna säger ska enskilda fall alltid bedömas utifrån skollagens behovsgrunder.

Kommunens riktlinjer kan alltså inte avgöra att ett barn inte har rätt till skolskjuts, då alla beslut måste följa reglerna i skollagen. Förvaltningsekonomen handlägger alla frågor som rör skolskjutsar i grundskolan i Kalix kommun.

Skolskjutsregler för kommunala grundskolor i Kalix

Kommunen anordnar skolskjuts till och från skolan, med utgång från elevens folkbokföringsadress. För att elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste lämpliga väg, från hemmet till av kommunen anvisad skola eller hållplats, vara:

  • för förskoleklass, årskurs 1-3, längre än två kilometer
  • för årskurs 4-6, längre än fyra kilometer
  • för årskurs 7-9, längre än fem kilometer

Elev som har rätt till fri skolskjuts enligt ovanstående har också rätt till anslutande skjuts mellan bostad och skolbussens hållplats om avståndet är längre än två kilometer. Detta gäller oavsett årskurs.

Alla avstånd beräknas och mäts i det kartprogram som kommunen använder sig av. I bedömningen av avstånd eftersträvas likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att avsteg från avståndsgränserna sker för delar av vissa områden. Elever är inte berättigade att åka till eller från fritidshem, utan endast i anslutning till skoldagen.

Beviljande av skolskjutsar utifrån ovanstående villkor sker per automatik inför skolstart och kräver ingen särskild ansökan.

Trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet

Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionshinder eller annan särskild omständighet.  Kommunen gör alltid en individuell bedömning av dessa ansökningar. Beslut om skolskjuts i dessa fall gäller endast för det läsår som anges i beslutet. Handläggningstiden är upp till 4 veckor.

Trafiksäkerhet/Trafikförhållanden

Hänsyn till trafikförhållanden görs beroende på vägens utformning, siktförhållanden och den övriga trafiken. Barnens ålder vägs också in vid bedömningen av skolvägens säkerhet. Vid bedömningen kan även särskilt samråd ske med Trafikverket, polisen eller andra berörda.

Funktionshinder

Elev kan ges rätt till skolskjuts på grund av medicinska skäl. Behovet av skolskjuts ska styrkas av elevhälsa eller annan vårdinstans. Handläggaren kan begära att ansökan kompletteras med ytterligare underlag/intyg vilket utgör en del av ett vidare beslutsunderlag. Dessa tas under beaktande innan beslut i ärendet fattas.

Annan särskild omständighet

Efter ansökan och utredning kan skolskjuts beviljas med hänsyn till annan särskild omständighet. Handläggaren kan begära kompletterande handlingar vilka utgör del av ett vidare beslutsunderlag. Dessa tas under beaktande innan beslut i ärendet fattas.

Elev som väljer annan kommunal skola alternativt friskola (10 kap 40§)

Elever har rätt att välja en annan skola än den kommunen hänvisar till. Utöver de allmänna förutsättningarna för skolskjuts gäller dock rätten till kostnadsfri skolskjuts i dessa fall endast om det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen.  Bedömningen av huruvida organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår görs utifrån vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven valt att gå i den skola som eleven placerats i. Ansökan ska göras i varje enskilt fall vid val av annan kommunal skola. En beställning av skolkort baserat på de grundläggande förutsättningarna görs för friskolans elever innan terminsstart. Om elev vid friskolan önskar åberopa skolskjuts baserat på andra omständigheter ska en enskild ansökan lämnas till kommunens skolskjutshandläggare.

Tillfällig skolskjuts

Behov av tillfällig skolskjuts bedöms från fall till fall. Bedömningen görs efter att ansökan har kommit in och mot bakgrund av läkarintyg, avstånd och varaktighet. Särskild skolskjuts till och från skolan som elev behöver på grund av skada och som ersätts av kommunens olycksfallsförsäkring ska beställas av vårdnadshavaren. Skadan ska anmälas till försäkringsbolaget så snart det är möjligt och försäkringsbolaget ska godkänna ärendet innan skolskjutsen påbörjas. Blanketter för skadeanmälan finns på kommunens hemsida tillsammans med information om försäkringar.

Växelvis boende

Ett växelvis boende måste vara ett fast arrangemang där eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Folkbokföringsadressen avgör skolplaceringen och rättigheten till skolskjuts men vid växelvis boende är eleven berättigad till skolskjuts från båda vårdnadshavarna givet att gällande avståndsregler uppfylls. Rätten till skolskjuts gäller endast om vårdnadshavaren är bosatt i kommunen vilket medför att eleven endast har rätt till skolskjuts inom kommunen.
Särskild ansökan om skolskjuts vid växelvis boende skall lämnas in till kommunens skolskjutshandläggare inför varje läsår och kommunen gör alltid en individuell bedömning av varje enskilt fall.

Vårdnadshavare ansöker via Kalix kommuns e-tjänst för ansökan om skolskjuts. Om ni av någon anledning inte kan anmäla er genom e-tjänsten, var god kontakta handläggare via Kalix kommuns växel 0923-650 00.

Mer information om regler för skolskjutsar finns i dokumentet Regler skolskjuts Kalix kommun.

Kontakta skolskjutsansvarige om du är osäker på något!

Bild av Robert Bergqvist

Robert Bergqvist

Skolskjutshandläggare och receptionist

Robert jobbar som skolskjutshandläggare för grundskolan i Kalix kommun och ingår i receptionen för Kalix kommunhus.  

Telefon: 0923-65946