Skip to content
Sök

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Verksamheten ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet ska i tillämpliga delar följa läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Fritidshemmen är öppna hela året. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

I Kalix kommun är fritidshemmen till största del integrerade med skolan. Information om olika fritidshem finns på respektive skolas webbplats.

Ansök om skolbarnomsorg via vår funktion E-barnomsorg eller kontakta vår administratör.

Administration fritidshem

Bild av Annkatrine Wennberg

Annkatrine Wennberg

Handläggare, barnomsorg och skola

Annkatrine är placeringsansvarig för alla Kalix kommuns förskolor och fritidshem samt ansvarig för de avgifter som hör därtill. Hon har även administrativt ansvar för Töreskolan.  

Telefon: 0923-653 49