Skip to content
Sök

Elevhälsa

Elevhälsan erbjuder skolans elever tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans medicinska insatser omfattar skolsköterska och skolläkare, och det är de som bidrar till medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som stöd i ett pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolsköterskan genomför hälsobesök och erbjuder vaccinationer som anges i skollagen. Eleverna får vid behov anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Elevhälsan ska enligt skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas hälsa och lärande och förebygger ohälsa och hinder för lärande.  Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Elevhälsan arbetar också med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

På varje skola finns ett elevhälsoteam bestådd av skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger och rektor. Mer information och kontaktuppgifter till de olika skolornas elevhälsoteam finns på respektive skolas webbplats.