Skip to content
Sök

Mobbning, trygghet, säkerhet

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter.

Oavsett om eleven är en flicka eller pojke - och oavsett etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, uttryck eller ålder - har denne rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Skolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att kränka eller trakassera en annan elev, kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven. Detsamma gäller när skolpersonal bryter mot förbudet att utsätta elever för kränkande behandling eller diskriminering och trakasserier. Skadeståndsbeloppet kan bli högre om verksamhetens plan inte lever upp till de krav som ställs i lagen.

Varje skola ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling, som upprättas årligen.