Skip to content
Sök

Skolplikt och frånvaro

Det år ditt barn fyller sex år inträder skolplikten. Det innebär att ditt barn har rätt till utbildning av kommunen som ditt barn är folkbokförd i och du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Skolplikten gäller tills ditt barn gått ut årskurs 9.

Den kommun ditt barn är folkbokförd i har ansvar för ditt barns skolplikt. Även om ditt barn går i en friskola eller skola i en annan kommun är det hemkommunens ansvar för att bevaka skolplikten.

Om ditt barn sjukt ska du sjukanmäla barnet på det sätt som anges av skolan. Ska ditt barn vara frånvarande från skolan måste du ansöka om ledighet. Det är rektor som beslutar vid ledighetsansökan. Om ditt barn skall vara borta en längre tid, sex månader eller en termin från skolan behöver du som vårdnadshavare fylla i en blankett gällande varaktig vistelse utomland där det kan bli aktuellt att fullgörande av skolplikt på annat sätt, exempelvis genom att gå skola i det land där barnet skall befinna sig.

Vad händer om barnet inte fullgör sin skolplikt?

Det är viktigt att ditt barn får sin utbildning. Om barnet inte fullgör sin skolplikt och det beror på att vårdnadshavaren inte gjort vad denne är skyldig till kan kommunen utfärda ett föreläggande förenat med vite.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Till exempel en semesterresa är inget synnerligt skäl. Det är endast rektor som kan besluta om ledighet längre än 10 dagar.

Ett beslut om ledighet fattas utifrån :

  • frånvarons längd
  • elevens utbildningssituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansökan måste göras i god tid före önskad ledighet

Beslutet kan inte överklagas.

Om barmet avses att vara borta minst 6 månader eller en termin men fortfarande vara folkbokförd i kommunen ska du som vårdnadshavare ansöka om varaktig vistelse utomlands. Beslutet att upphäva skolplikten fattas av Utbildningsnämnden i Kalix kommun.

Utbildningsnämnden kan besluta att barnet inte omfattas av skolplikten under perioden för utlandsvistelsen. Det innebär att kommunen inte längre har ansvar för ditt barns utbildning och barnet blir då utskriven från skolan. Du som vårdnadshavare måste ansöka om skola när du återvänder till kommunen. Kalix kommun kan inte garantera att ditt barn kan få placering vid den tidigare skolenheten.

Ansökan måste ha inkommit tre månader innan du reser till utlandet. Du ansöker i först hand via vår e-tjänst. Genom att klicka på knappen nedan kommer du till ansökningssidan, här finns förutom e-tjänsten också en ifyllbar pdf-fil för dig som inte kan eller vill använda e-tjänsten.

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna signera ansökan. Beslutet kan laglighetsprövas.

Finansiering av skolgång utomlands

Kalix kommun finaniserar inte skolgång utomlands.

Läs mer om skolplikt på Skolverkets webbplats.