Skip to content
Sök

Avgifter och regler, förskola

Foto: Mickes fotosida, Mostphotos.
Foto: Mickes fotosida, Mostphotos.

Den eller de vårdnadshavare som ansökt om och tackat ja till en förskoleplats har även betalningsansvar för densamma.

Avgiftens storlek baseras på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört och hur många barn familjen har inskrivna i förskolan. Med hushåll avses ensamstående, makar eller sambor. Sambor eller gifta, även om det inte har gemensamma barn, betraktas således som ett hushåll och avgiften beräknas på bådas sammanlagda bruttoinkomst.

När barn har fått plats i förskolan ska inkomstuppgift lämnas till Utbildningsförvaltningen. Om inte inkomstuppgift lämna, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan. Inkomstredovisning kan göras på www.kalix.se/e-tjänster eller via pappersblankett som skickas till Utbildningsförvaltningen, 952 81 Kalix.
Föräldrar är skyldiga att lämna ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst eller förändrade familjeförhållanden. Kommunen har rätt att begära inkomstuppgift av arbetsgivare, arbetslöshetskassa eller från Skatteverket.

Avgiftsgrundande inkomst

 • Avgiften baseras på bruttoinkomsten (det vill säga före skatt) varje månad
 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag från Försäkringskassan skattepliktig del
 • Sjukersättning/sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning/arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet

Platsinnehavare faktureras månadsvis. Avgift tas ut från placeringens första dag och betalas i efterskott senast den 30 varje månad. Avgift betalas för tolv månader per år. Förfallodag anges på räkningen. Ansökan om betalning via autogiro kan göras på blanketten "Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer".

Om avgiften inte betalas inom utsatt tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen, från förfallodagen till dess betalning skett. Vid skriftlig påminnelse uttas påminnelseavgift. Om betalning uteblir överlämnas ärendet till Marginalen Inkasso.

Förälder som inte betalar avgiften kan förlora sin plats i förskolan. Finns det fler än två förfallna fakturor skickas varsel om uppsägning.

Konflikter på arbetsmarknaden, naturkatastrofer eller andra oförutsedda händelser av allvarlig karaktär berättigar inte till avgiftssänkning eller reducering av avgift.

När barnet tilldelats plats i förskola eller familjedaghem ska förälder lämna in schema över barnets vistelsetid utifrån de behov familjen har, det vill säga förälders arbets- eller studietid inklusive restid. Schemat lämnas via systemet Tempus. Schemat ska (som tidigare) lämnas in 14 dagar i förväg, eventuella ändringar görs senast klockan 12.00 dagen innan ändringen.

Vid byte av taxenivå på grund av arbetslöshet eller föräldraledighet eller återgång till arbete/studier är föräldrarna skyldiga att informera kommunens handläggare om detta. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera uppgifter gällande omfattningen av arbete/studier.

Avgift tas ut enligt riksdagsbeslut om maxtaxa med följande undantag:

 • Barn till föräldrar som är arbetssökande/föräldralediga har rätt till 15 timmar per vecka. Avgiften reduceras med 30 procent.
 • Barn i behov av särskilt stöd enligt 8:e kap 9 § Skollagen har rätt till kostnadsfri plats i förskola 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Finns behov av barnomsorg därutöver, betalas avgift för tid överstigande 15 timmar per vecka. Avgiften reduceras med 30 procent.
 • Tre- till femåringar har rätt till kostnadsfri förskola 525 timmar per år i allmän förskola. Har barnet behov av omsorg utöver 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 30 procent.

Maxtaxan (2024–01–01)

Avgiften per månad i förskoleverksamhet är högst tre, två respektive en procent av
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje
barnet i hushållet. Avgiften får dock inte överstiga 1 688 kronor i månaden för det första barnet, 1 125 kronor i månaden för det andra barnet och 563 kronor i månaden för det tredje barnet i förskolan.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i hushållet.

För det fjärde placerade barnet utgår ingen avgift.

Maxtaxan höjs årligen genom indexuppräkning enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem.

Föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga och har en 15-timmarsplacering, ska vid tillfälligt arbete senast den sista i varje månad redovisa inkomstuppgift samt vilka veckor/dagar de har varit i arbete till utbildningsförvaltningen.

Grundavgift och maxtaxa

Barn 1

Tre procent (3 %) av inkomsten, maximalt 1 688 kronor.

Barn 2

Två procent (2 %) av inkomsten, maximalt 1 125 kronor.

Barn 3

En procent (1 %) av inkomsten, maximalt 563 kronor.

I egenskap av personuppgiftsansvarig kommer Utbildningsnämnden Kalix kommun att behandla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).

Personuppgifterna insamlas i syfte att administrera din ansökan, uppsägning och inkomstuppgift. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt dataregister på kommunens servrar. Gallring sker efter fastställd Dokumenthanteringsplan.

Dataskyddsombud för Utbildningsnämnden nås på dataskyddsombud@kalix.se eller via kommunens växel 0923-650 00.

Hittar du inte dina svar på denna sida finner du dem sannolikt i dokumentet "Taxa och tillämpningsregler för förskoleverksamhet i Kalix kommun" som finns bland övriga blanketter i barn och grundskolans blankettsamling här på sidan.