Skip to content
Sök

In Thai –ไทย

Information about the handling of feedback and different viewpoints within Kalix education system - in Thai.

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การร้องเรียน ความคิดเห็น คำติชม
สรรเสริญภายในหน่วยงานกาศึกษาในเทศบาลเมืองคอลิคส์

การศึกษาในเขตเทศบาลเมืองคอลิคส์ ได้ลงมติตัดสินใจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การร้องเรียน ความคิดเห็น คำติชมและการสรรเสริญในหน่วยงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 2010:800 บทที่ 4 § 8 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาอื่นตามพระราชบัญญัติการศึกษาบทที่ 25 § 8
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พื้นฐานสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของเราและเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์และข้อเสนอแนะมากขึ้น บางครังก็ยังสามารถอธิบายเกี่ยวกับหน่วยงานและขอบเขตของหน่วยงานนั้นๆอย่างชัดเจน ภารกิจและข้อจำกัดของเนื้อหาและให้ความสนใจเกี่ยวกับคำถาม ทางด้านการเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองอีกด้วย
คำถามส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของพวกเรา เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง ควรจะได้รับการแก้ไขโดยผ่านการเจรจาให้ถูกต้อง แต่ในบางครั้งคุณก็ไม่เห็นด้วยกับการตีความหมายและการไม่พอใจในระเบียบที่เราวางไว้
ผ่านกฎระเบียบสำหรับการจัดการข้อเสนอแนะข้อเรียกร้องคำติชมรวมทั้งนักการเมืองที่ประชาชนสนใจและถามปัญหาต่างๆ ประชาชนจะได้รับการยอมรับและได้การรับรองจากพวกเราที่เขาได้ยื่นข้อเสนอแนะการร้องเรียน คำติชม หรือคำสรรญเสริญ
ผู้เขียนที่ได้ส่งข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง คำติชม จะได้รับการตอบสนอง ได้คำตอบภายใน 10 วัน จากหน่วยงานกิจกรรมกรมการศึกษาของพวกเรา
คุณเป็นผู้ปกครองหรือนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องเรียน ความคิดเห็น คำติชม สรรญเสริญจากหน่วยงานการศึกษา ครั้งแรกที่คุณไปขอคำปรึกษาจากพนักงาน ถ้าคุณไม่พอใจคุณควรไปขอคำปรึกษาจากผู้อำนวยการ ครูใหญ่ หรือหัวหน้าแผนกได้
ถ้าคุณคิดว่าผู้อำนวยการ คูรใหญ่ ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาหรือให้คำตอบของคุณได้ คุณควรไปขอคำปรึกษาจากเทศบาลเมือง มุมมองหรือคำปรึกษาของคุณจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการศึกษา คณะกรรมการพิจราณนาในข้อเสนอแนะความคิดเห็นของคุณจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมด้วย
คำเรียกร้องของคุณจะดำเนินการโดยกรมการศึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะนำผ่านที่ประชุม คุณมีสิทธิ์ที่จะเร่งรีบเพื่อได้คำตอบจากหน่วยงานกรมการศืกษาแต่เวลา จะขึ้นอยู่กับคำถามและข้อเสนอ
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การติชม สรรญเสริญ หรือมุมมองของปัญหาจะมีขอบเขตและจะเก็บไว้เป็นความลับ
อนุมัติโดย กรมการศึกษา 2012-01-13