Skip to content
Sök

Val av skola

Så här väljer du skola.

Inför förskoleklass

Om du har ett barn som ska börja i förskoleklass, blir barnet automatiskt placerat i närmaste skola. Önskar du att barnet ska gå i en annan skola än den som tillhör upptagningsområdet behöver familjen göra ett aktivt skolval. Vi tillgodoser önskemål under förutsättning att det finns plats vid vald skolenhet. Rektor tar beslut i frågan. Väljer familjen en annan skolenhet har barnet inte alltid rätt till skolskjuts. Vid tveksamhet prövas rätten till skolskjuts av kommunens skolskjutshandläggare.  Riktlinjer för skolskjutsar i grundskola kan du läsa om på sidan Skolskjuts för grundskoleelever

Inför årskurs 1

Om du har har ett barn som ska börja årskurs 1 blir barnet automatiskt placerat i närmaste skola. Skolplikt gäller från och med höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år, men barnet har rätt att börja i skolan från och med höstterminen det år det fyller sex år.

Göra nytt val av skola/byta skola

Det är alltid möjligt att göra ett skolval. Byte av skola tillgodoses om det är möjligt. Det är rektor vid mottagande skola som tar beslut kring detta. Ditt och ditt barns önskemål ska ges högsta prioritet. Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola föräldrarna har valt. Så länge det är möjligt tillgodoses alltså alla förstahandsval.

Det är endast i undantagsfall en skola, trots ansträngningar, kommer fram till att det inte är möjligt att bereda alla elever som valt skolan plats. När detta inträffar ska skolan göra ett urval enligt närhetsprincipen. Det är den relativa närheten för respektive elev som avses. Med detta menas att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Det är den faktiska skolvägen som avses, inte fågelvägen.

Du som vill ansöka om byte av skola kan gör det lättast via vår e-tjänst "Byte av skola".
Om du hellre vill ansöka via en blankett, så har vi en sådan också: "Ansökan om byte av skola för elev" (pdf).

Kom ihåg att rätt till skolskjuts följer särskilda regler som beskrivs under Skolskjutsar nedan!