Foto: Furuhedsskolan/Photomic 2014
Foto: Furuhedsskolan/Photomic 2014

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Pedagogik

Gymnasiesärskolan följer samma läroplan som gymnasieskolan. Vi erbjuder undervisning i nationella, specialutformade och individuella program, samtliga program är fyraåriga. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.

Små grupper

För att tillgodose varje elevs behov arbetar vi oftast i små grupper. Grupper bildas utifrån individuella behov och ämnesval.

Individualisering

Vi arbetar efter var och ens förmåga, eleverna får den tid de behöver. Vi använder oss av behovsanpassat material och kompensatoriska hjälpmedel.

APL och praktik

APL (arbetsplatsförlagd utbildning) ska finnas på alla nationella och specialutformade program, och ska uppgå till minst 22 veckor. Vid APL-platsbrist får utbildningen bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd i skolan. För elever som går på det individuella programmet finns praktik

Mål

De övergripande målen för undervisningen är att ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Var finns vi?

Gymnasiesärskolan i Kalix finns vid Furuhedsskolan, skolorna samverkar kring program och lokaler. På skolan arbetar personal med specialpedagogisk kompetens, assistenter och studie- och yrkesvägledare.

Information på ditt språk - Information in your language

Skolverket har i webbportalen "Den svenska skolan för nyanlända" samlat information på åtta olika språk - The education agency Skolverket has gathered information in eight different languages on a web portal called "Swedish school for new arrivals"​​.