Skip to content
Sök

Gymnasiesärskola

Foto: Furuhedsskolan/Photomic 2014
Foto: Furuhedsskolan/Photomic 2014

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som ungdomar med utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grund- eller grundsärskola.

Undervisning

Gymnasiesärskolan erbjuder undervisning i nationella program samt individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.Undervisningen bedrivs oftast i små grupper med tillrättalagda lärsituationer och undervisningsmiljöer. Undervisningen anpassas till stor del utifrån elevens önskemål och behov.

APL och praktik

APL (arbetsplatsförlagd utbildning) ska finnas på alla nationella program, och uppgå till minst 22 veckor. Vid APL-platsbrist får utbildningen bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd i skolan. För elever som går på det individuella programmet finns möjlighet till praktik.

Mål

De övergripande målen för undervisningen är att ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Var finns vi?

Gymnasiesärskolan i Kalix finns vid Furuhedsskolan, särskolan samverkar i viss del kring program och lokaler med gymnasieskolan. På skolan arbetar personal med specialpedagogisk kompetens, elevassistenter samt studie- och yrkesvägledare.

Besöksadress: Gymnasiegatan 16E.