Skip to content
Sök

Anpassad gymnasieskola

Foto: Furuhedsskolan/Photomic 2014
Foto: Furuhedsskolan/Photomic 2014

Den anpassade gymnasieskolan är en frivillig skolform som ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kan välja efter att ha avslutat grundskola eller anpassad grundskola.

Undervisning

Den anpassade gymnasieskolan erbjuder undervisning i nationella program samt individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Den anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan. Undervisningen bedrivs oftast i små grupper med tillrättalagda lärsituationer och undervisningsmiljöer. Undervisningen anpassas till stor del utifrån elevens önskemål och behov.

APL och praktik

APL (arbetsplatsförlagd utbildning) ska finnas på alla nationella program, och uppgå till minst 22 veckor. Vid APL-platsbrist får utbildningen bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd i skolan. För elever som går på det individuella programmet finns möjlighet till praktik.

Mål

De övergripande målen för undervisningen är att ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Var finns vi?

Den anpassade gymnasieskolan i Kalix finns vid Furuhedsskolan, och samverkar i viss del kring program och lokaler med gymnasieskolan. På skolan arbetar personal med specialpedagogisk kompetens, elevassistenter samt studie- och yrkesvägledare.

Besöksadress: Gymnasiegatan 16E, F-huset.