Elevhälsans psykosociala insatser omfattar skolkuratorn som arbetar enligt övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns angivet i skolans styrdokument.

Skolkuratorn arbetar exempelvis med att:

  • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
  • Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations – och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer.
  • Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd samt elevers mottagande i grund – och gymnasiesärskolan.
  • Ge handledning och konsultation till skolpersonal.
  • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
  • Delta i arbetet med skolans organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Våra skolkuratorer