Skip to content
Sök

Särskilda behov

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar.

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga på skolan. I första hand bör du vända dig till ditt barns lärare eller rektor. 

Behöver en elev stöd ska skolan ge detta och ett åtgärdsprogram ska skrivas. Exakt hur stödet ska utformas står inte i lag eller förordning, utan bestäms lokalt utifrån den enskilde elevens behov. Rektor beslutar om vilket stöd en elev ska få.

Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas om en elev behöver särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet ska det stå vilket stöd eleven behöver (utifrån den utrednings som gjorts) och hur skolan ska utforma och genomföra det. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar. Elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. 

Läs mer på Skolverkets sida "Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan".

Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd