Skip to content
Sök

Avgifter och regler, fritidshem

Här hittar du information om de avgifter och regler som gäller fritidshem i Kalix kommun.

Ansökan till kommunal fritids sker via inloggning i e-barnomsorg eller via pappersblankett som du hittar längst ned på sidan. Du kan också ta kontakt med ansvarig handläggare.

Barnet erbjuds fritidsplats vid den skola det går på.
Öppettider för fritids är klockan 06.00 – 18.00.

Omsorg under tid då fritids inte erbjuds.

Lyrans förskola avdelningen Månen erbjuder omsorg under kvällar och helger. Föräldrar ombesörjer själv transporten till Lyran från ordinarie fritids.

Månens öppettider

Måndag – fredag 18.00 – 22.00
Lördag – söndag 06.00 – 22.00

Under juli månad samordnas förskole- och fritidsverksamheterna och plats anvisas vid så kallad sommarförskola/fritids. Endast de barn som har föräldrar som arbetar har rätt till fritidsplats under sommarverksamheten.

Avgiftens storlek för fritids beror på hushållets sammanlagda bruttoinkomst och antal
barn som är inskrivna i förskola och fritids. Avgiften baserar sig på bruttoinkomsten i
det hushåll där barnet är folkbokförd.

Barn 1

Två procent (2 %) av inkomst, dock högst 1 097 kronor per månad.

Barn 2

En procent (1 %) av inkomst, dock högst 548 kronor per månad.

Barn 3

En procent (1 %) av inkomst, dock högst 548 kronor per månad.

Delad avgift

Om föräldrarna inte bor tillsammans kan en fördelning av avgiften göras. Ansökan om detta görs på särskild blankett.

Förändrade familjeförhållanden

Om familjeförhållanden förändras - till exempel att samboskap eller äktenskap inleds eller avslutas - är det viktigt att meddela kommunens handläggare eftersom detta kan påverka avgiften.

De av dina inkomster som beskattas ligger till grund för hur fritidsavgiften räknas.
För näringsverksamhet (egen företagare) är det överskottet i inkomstlaget näringsverksamhet som tas som bruttoinkomst.

Inkomstförändringar

När din inkomst ändras är du skyldig att omgående meddela kommunen detta. Du kan göra inkomständring via e-barnomsorg eller pappersblankett. Inkomstuppgiften ska uppdateras en gång per år. Högsta avgift kommer att debiteras  om det vid granskning påträffas äldre inkomster än ett år.

Platsinnehavare debiteras månadsvis. Avgift tas ut från placeringens första dag och betalas i efterskott enligt förfallodag som anges på fakturan. Avgift betalas för varje månad eleven är placerad.
Om avgiften inte betalas inom utsatt tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen, från förfallodagen till dess betalning skett. Vid skriftlig påminnelse uttas påminnelseavgift, för närvarande 60 kronor. Om betalning uteblir överlämnas ärendet till Marginalen Inkasso.

Uppsägningstiden är 30 dagar. Uppsägning kan göras via tjänsten e-barnomsorg eller via blankett. Har du en delad fritidsplats och vill säga upp din del av platsen, kontaktar du kommunens handläggare.

I egenskap av personuppgiftsansvarig kommer Utbildningsnämnden Kalix kommun att behandla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).

Personuppgifterna insamlas i syfte att administrera din ansökan, uppsägning och inkomstuppgift. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt dataregister på kommunens servrar. Gallring sker efter fastställd Dokumenthanteringsplan.

Dataskyddsombud för Utbildningsnämnden nås på dataskyddsombud@kalix.se eller via kommunens växel 0923-650 00.

Bild av Annkatrine Wennberg

Annkatrine Wennberg

Handläggare, barnomsorg och skola

Annkatrine är placeringsansvarig för alla Kalix kommuns förskolor och fritidshem samt ansvarig för de avgifter som hör därtill. Hon har även administrativt ansvar för Töreskolan.  

Telefon: 0923-653 49