Skip to content
Sök

Vindkraftsutredning

Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommuner har 2008 genomför en gemensam vindkraftutredning för Norrbottens kust och skärgård.

Utredningen visar på vilka områden som är lämpliga för vindkraftsetablering i Norrbottens kust- och skärgårdsområde. Resultatet kommer att användas som besluts- och planeringsunderlag i vindkraftärenden, i kommunernas översiktsplanering, för tillägg till översiktsplaner eller på annat lämpligt sätt.

Slutrapport, Vindkraftsutredning för Norrbottens kust- och skärgårdsområde

Innehåll

1. Vindkraftsutredningen sida 1-3
2. Förutsättningar för vindkraft sida 4
2.1 Vindförhållanden sida 4-7
2.2 Landskap sida 8-13
2.2 Landskap sida 14-21
2.3 Befolkning och bebyggelse sida 22-25
2.4 Mark- och vattenanvändningsplaner sida 26-27
2.5 Infrastruktur och försvarsintressen sida 28-31
2.6 Elnät och befintlig kraftproduktion sida 32-33
2.7 Havsförhållanden sida 34-35
2.8 Naturmiljövärden sida 36-39
2.9 Kulturmiljövärden sida 40-41
2.10 Friluftsliv och turism sida 42-43
2.11 Rennäringens intressen sida 44-46
3. Avgränsning av vindkraftsområden sida 47-51
4. Lämpliga områden på land och till havs sida 52-64
5. Redogörelse för inkomna synpunkter sida 65-70

Bilaga 22

Bilaga 24

Mer detaljerade kartor över de områden som utredningen utpekar som lämpliga för vindkraft inom Kalix kommun finns att tillgå på Samhällsbyggnadsförvaltningen.