Sök

Vindkraftsutredning

Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommuner har 2008 genomför en gemensam vindkraftutredning för Norrbottens kust och skärgård.

Utredningen visar på vilka områden som är lämpliga för vindkraftsetablering i Norrbottens kust- och skärgårdsområde. Resultatet kommer att användas som besluts- och planeringsunderlag i vindkraftärenden, i kommunernas översiktsplanering, för tillägg till översiktsplaner eller på annat lämpligt sätt.

Slutrapport, Vindkraftsutredning för Norrbottens kust- och skärgårdsområde

Innehåll

1. Vindkraftsutredningen sida 1-3
2. Förutsättningar för vindkraft sida 4
2.1 Vindförhållanden sida 4-7
2.2 Landskap sida 8-13
2.2 Landskap sida 14-21
2.3 Befolkning och bebyggelse sida 22-25
2.4 Mark- och vattenanvändningsplaner sida 26-27
2.5 Infrastruktur och försvarsintressen sida 28-31
2.6 Elnät och befintlig kraftproduktion sida 32-33
2.7 Havsförhållanden sida 34-35
2.8 Naturmiljövärden sida 36-39
2.9 Kulturmiljövärden sida 40-41
2.10 Friluftsliv och turism sida 42-43
2.11 Rennäringens intressen sida 44-46
3. Avgränsning av vindkraftsområden sida 47-51
4. Lämpliga områden på land och till havs sida 52-64
5. Redogörelse för inkomna synpunkter sida 65-70

Bilaga 22

Bilaga 24

Mer detaljerade kartor över de områden som utredningen utpekar som lämpliga för vindkraft inom Kalix kommun finns att tillgå på Samhällsbyggnadsförvaltningen.