Skip to content
Sök

Kulturmiljöinventering för kuststräckan Törefors – Storön

En översiktlig kulturmiljöinventering över ett antal utvalda fritidshusområden längs kuststräckan Törefors till Storön i Kalix kommun har tagits fram under 2022.

Kulturmiljöinventeringen innefattar en övergripande bebyggelseinventering där det slås fast om huruvida det finns kulturhistoriska värden samt vilken tålighetsgrad som ett antal bebyggelseområden mellan Törefors och Storön har. Målsättningen med inventeringen är att kunna utforma och motivera rekommendationer för kommunal förvaltning vad avser kulturmiljö längs kuststräckan Törefors - Storön. Inventeringen ska därmed inte ses som en komplett historisk sammanfattning, utan som ett underlag för kulturmiljövården. 

Varje område som inventerats innehåller information om vilken karaktär som området har, vilken tålighetsgrad området har samt rekommendationer för området. Denna information finns beskrivet i dokumenten nedan, under rubriken "Kulturmiljöinventering".

Sammanfattningsvis så visar inventeringen att de flesta områden längs med sträckan har en hög tålighet för framtida exploateringar, dock pekar inventeringen ut fyra områden som har lägre tålighet. Vid en framtida utveckling av dessa områden bör därför hänsyn tas till de kulturmiljövärden som finns i respektive område samt följa de rekommendationer som finns beskrivet i rapporten.

Kulturmiljöinventering