Sök

Svåra ord, vad betyder de?

Ibland använder vi som arbetar inom kommunen ord och uttryck som kan vara svåra att förstå. Här förklaras några av de vanligaste. En del ord kan ha en annan betydelse i andra sammanhang. Synpunkter på listan och på ord som är med eller saknas, är välkomna.

Ordlista 

      B       C       D       E       F       G      H        I        J       K       L     
M      N       O       P       R       S       T       U      V        Å      Ä      Ö

A

Acklamation

Ta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.

Ajournera

Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt .

Arvode

Ekonomisk ersättning för utfört arbete

Avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet i kommunen som är finansierad med avgifter direkt från dem som använder sig av den, till exempel hantering av vatten, avlopp och avfall. (Jämför med skattefinansierad verksamhet.)

B

Barnkonventionen

FN har antagit en konvention om barns rättigheter 1989 som Sverige godkänt.

Barnomsorg

Ett samlingsbegrepp för förskola (daghem), pedagogisk omsorg (familjedaghem), och andra former av förskoleverksamhet.

Beredning

Behandling och förberedelse av ett ärende inför eller under ett sammanträde, för att sedan kunna fatta beslut.

Beredningsärende

En punkt som förbereds och diskuteras på ett sammanträde, för att ett beslut ska kunna fattas på nästkommande möte.

Beslutsärende

Ärende på en nämnds/styrelses ärendelista som den ska fatta beslut om på det sammanträdet.

Bistånd

Stöd i form av pengar eller någon slags medverkan.

Biståndshandläggare

Anställd inom kommunens äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade som utreder och beslutar om hjälp och stöd.

Boende

Enhet inom socialförvaltningen som bedriver tillhandahåller bostäder eller platser för dygnsvistelse. Boenden kombineras med olika insatser, och har kompetent personal som genomför dessa.

Bokslut

Sammanställning av kommunens ekonomiska resultat som görs årsvis. Begreppet används också inom exempelvis miljö- och folkhälsoområdet för att redovisa resultatet under en bestämd period.

Bordläggning

Skjuta upp ett beslut till ett senare sammanträde.

Bostadsanpassning

En möjlighet för äldre med funktionsnedsättning att få sin bostad anpassad till sina behov.

Bouppteckning

Förteckning över samtliga tillgångar och skulder i ett hem som görs efter ett dödsfall. (Se också dödsboanmälan.)

Brukare

Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för eller den  person som använder verksamheten. Kan också vara till exempel förälder till barn i skola eller anhörig/släkting till äldre i äldreboende.

Bruttokostnad

Kostnaden för en verksamhet innan man räknat med intäkterna.

Budget

En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

D

Dagordning

En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

Dagrehabilitering

En insats enligt hälso- och sjukvårdslagen. Syftar till att öka möjligheten att bo kvar hemma genom att träna upp nedsatta funktioner efter akuta sjukdomstillstånd  - exempelvis stroke.

Dagvård

En insats enligt hälso- och sjukvårdslagen eller socialtjänstlagen. Syftar till att fysiskt sjuka äldre och dementa ska få träna, och bibehålla funktioner som gör att de klarar av att bo själva. Dagvård för äldre dementa tjänar till att stimulera och stötta för att bevara deras självkänsla och identitet. Det är också en avlastning för anhöriga.

Dataskyddsförordningen

GDPR (dataskyddsförordningen) gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen ska skydda den enskilde personens integritet och säger när och hur personuppgifter får behandlas. Med personuppgift menas "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Lagen ersatte den 25 maj 2018 personuppgiftslagen (PuL).

Delegationsordning

Att delegera innebär att lämna över uppgifter till en annan person, vanligtvis en underordnad. En styrelse eller nämnd kan delegera beslutsrätten i ett ärende till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd i kommunen.

Detaljplan

Regler för hur ett område ska utformas i detalj (byggnader, gator, parker med mer).

Dödsboanmälan

Kan göras i stället för en bouppteckning om den dödes tillgångar bara räcker till begravningskostnaden och andra kostnader i samband med dödsfallet. (Se också bouppteckning).

E

Ekologi

Samspelet mellan de levande varelserna och omgivningen. Man brukar tala om ekosystem med djursamhällen, växtsamhällen, bakterier och så vidare.

Enhet

En del eller verksamhetsgrupp i den kommunala organisationen som finns inom en förvaltning.

Enskild förskola

En förskoleverksamhet som drivs av en annan huvudman än kommunen, till exempel ett bolag, ett föräldrakooperativ eller ett personalkooperativ.

F

Familjehem

Svårigheter i familjen kan göra att barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver få vistas i en annan familj, ett familjehem.

Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för hela befolkningens hälsa, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa mellan sociala grupper.

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap studerar befolkningens hälsa och dess förändringar, fördelning och inverkande faktorer. Vetenskapen undersöker också hur hälsoutvecklingen kan påverkas och hur klyftorna i hälsa mellan olika grupper i samhället ser ut.

Fritidshem

En form av skolbarnsomsorg, en pedagogisk gruppverksamhet för barn under den del av dagen som är skolfri och under lov. Fritidshem finns ofta i samma lokaler som skolan och personalen kan finnas i båda verksamheterna.

Fristående skola

En fristående skola drivs av en annan huvudman än kommunen, till exempel ett föräldrakooperativ, en församling eller företrädare för en viss sorts undervisningsmetod. Alla fristående skolor måste godkännas av Skolverket.

Fysisk planering

Ett samlingsbegrepp som handlar om hur man planerar användning av mark, vatten, luft och byggda miljöer.

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man på grund av en sjukdom eller en skada har svårigheter att klara det dagliga livet. Det kan vara olika typer av fysiska problem som begränsar till exempel rörelseförmågan, synen eller hörseln. Det kan också vara problem av psykisk karaktär som gör att man har svårt med relationer till andra människor. Det kan även gälla funktionsnedsättning av medicinsk art, exempelvis allergier. Kommunens ansvar för människor med funktionsnedsättning regleras främst i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Förberedelseklass

Skolverksamhet för barn dom är nyanlända eller vars svenskkunskaper inte är goda nog för att följa undervisningen i en vanlig svensk skolklass.

Förebyggande åtgärder

En åtgärd som syftar till att förhindra uppkomsten av eller bromsa förloppet av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Föredragande

Den som presenterar ett ärende för ledamöterna i en nämnd eller styrelse.

Föredragningslista

En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

Förskola

Förskolan leds av personal som har pedagogisk utbildning och är öppen för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar.  Förskola (daghem) kan också bedrivas som familjedaghem, öppen förskola eller i annan form.

Förskoleklass

Kommunen är skyldig att erbjuda alla sexåringar plats i förskoleklass men det är frivilligt att delta. Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och grundskola och är avgiftsfri.

Försörjningsstöd

Ekonomiskt stöd som betalas ut enligt socialtjänstlagen.

Förtroendevald

Politiker som är vald att representera sitt politiska parti och sitter med i politiska församlingar som kommunfullmäktige, en nämnd eller en styrelse.

Förvaltning

En del av organisationen som ansvarar för vissa verksamheter, till exempel har en utbildningsförvaltning ansvar för skola och utbildning. Där arbetar opolitiska tjänstemän. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.

G

Genmäle

Man begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

God man

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller sköta sina pengar/egendom kan få stöd av en god man. Man ansöker om en god man hos Överförmyndarnämnden i kommunen.

Grundlag

Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Sverige har fyra grundlagar: RF (regeringsformen), TF (tryckfrihetsförordningen), YGL (yttrandefrihetsgrundlagen) och SO (successionsordningen). En grundlag kan bara ändras genom två lika beslut i riksdagen med ett allmänt val emellan.

Grundskola

På hösten det år barnet fyller sju börjar det sitt första av nio obligatoriska skolår. Från och med detta år gäller skolplikt. Det innebär att alla barn och unga i Sverige enligt lag måste gå i skolan. Alla barn erbjuds en plats i en av kommunens grundskolor i närheten där barnet bor.

Gymnasieskola

Kommunen är skyldig att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig.

H

Handläggare

Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemsjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder hemsjukvård till personer som har hjälp i hemmet och som inte kan ta sig till vårdcentralen. Hemsjukvården utförs av distriktssköterska/sjuksköterska som kan ha hjälp av någon från hemtjänsten.

Hemspråk

Se Modersmålsundervisning.

Hemställan

Förslag till beslut i form av ett formellt yrkande/begäran, det vill säga. man kräver ett beslut om en viss åtgärd.

Hemtjänst

Stöd i det egna hemmet för att underlätta det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv.

Hållbar utveckling

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  Man talar om tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.

Hälsofrämjande

En hälsofrämjande åtgärd är en åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande.

Hälsoskydd

Åtgärder för att förebygga och få bort faror för människors hälsa. Arbetet är i första hand inriktat på verksamheter som det finns regler för i miljöbalken.

I

Informationsärende

Ett ärende på en nämnds/styrelses ärendelista som man inte ska fatta något beslut i, utan bara få information om.

Intermittent

Intermittent är synonymt med intervallvis och periodisk och kan bland annat beskrivas som ”som bara förekommer då och då; som tidvis avbryts”. Ordet är motsatsen till kontinuerlig. En intermittent anställning är det samma som ett timvikariat.

Interpellation

En skriftlig fråga som ställs av en ledamot/medlem i kommunfullmäktige. Den besvaras skriftligt och dessutom muntligt på sammanträdet.

Introduktionsersättning

Ekonomisk ersättning (försörjningsstöd) till nyanlända flyktingar.

IT

Informationsteknik som exempelvis datorer, datasystem, telefoni.

J

Justering

Slutligt godkännande av ett protokoll eller annat dokument.

K

Kluster

Grupp av företag med verksamheter som har samband med varandra och som inom ett avgränsat geografiskt område samarbetar och konkurrerar.

Kommunallagen

Antogs av Sveriges riksdag 1991 och reglerar vad kommunerna ska och får göra.

Kommunalråd

Hel- eller deltidsanställda politiker som leder det kommunala arbetet.

Kommunalskatt

Kommunen har rätt att ta ut skatt av sina medlemmar/invånare och att bestämma hur hög skatten ska vara.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag". Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Kalix kommun.

Kommunstyrelse

Utses av Kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.

Komvux

Kommunal vuxenutbildning vänder sig i huvudsak till personer över 20 år, och erbjuder grundläggande vuxenutbildning, vuxenutbildning på gymnasienivå, omvårdnadsutbildning, svenska för invandrare (Sfi) och särvux.

Kontaktfamilj

En familj som via socialtjänsten tar emot ett eller flera barn i sitt hem, som stöd och avlastning för familjer som behöver det.

Kontaktperson

Person som fungerar som ett stöd för ett barn eller en tonåring i behov av trygg kontakt med en vuxen. Kontaktpersonen och brukaren träffas några timmar per vecka eller månad. Personer med funktionsnedsättning kan få en kontaktperson enligt LSS.

Kungörelse

Kommunfullmäktiges ordförande skriver en kungörelse om det sammanträde som ska äga rum. I den ska tid, plats och de ärenden som ska tas upp finnas med.

Kvalitetsarbete

Systematiskt utvecklingsarbete i kommunens verksamheter.

Kärnverksamheter

De verksamheter som kommunen är skyldig att utföra enligt lag.

L

Ledamot

Medlem av kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller en styrelse.

Lex Sarah (Socialtjänstlagens 14 kap 2 §)

Missförhållanden i vård och omsorg för äldre och funktionshindrade anmäls till den nämnd som ansvarar för verksamheten. Denna lagparagraf Kallas Lex Sarah. Lagen säger också att den som är ansvarig för verksamheten är skyldig att genast rätta till problem.

Likvida medel

Kontanter, pengar på banken, placeringar i aktier och så vidare. Säger vilka möjligheter man har att betala kostnader på kort sikt.

Logistik

Hur man organiserar transporter och distribution av varor.

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Länsstyrelse

Den statliga myndighet som finns för varje län och som bland annat kontrollerar kommunal verksamhet.

M

Mandat

Uppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i  kommunfullmäktige.

MAR

Medicinskt ansvarig arbetsterapeut.

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Miljöbalken

Bestämmelserna i miljöbalken ska främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi som lever nu och även de generationer som kommer efter oss ska ha en hälsosam och god miljö.

Miljöledningssystem

Ett hjälpmedel eller system för att arbeta med miljön i ett företag, en myndighet eller en organisation.

Miljötillsyn

Kommunens miljökontor har tillsyn över företag och andra verksamheter som kan skada miljön till exempel genom utsläpp i luft och vatten. Man kontrollerar att reglerna om miljöskydd och hälsoskydd i miljölagstiftningen/miljöbalken följs.

Modersmålsundervisning

Barn och ungdomar med invandrarbakgrund, från förskolan till och med gymnasieskolan, kan få undervisning i sitt modersmål. Förutsättningen är att en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och använder detta språk till vardags med barnen.

Motion

Ett förslag som en eller flera ledamöter skrivit och lämnat in till kommunfullmäktige.

Myndighetsutövning

Kommunen bestämmer om vissa rättigheter och skyldigheter för invånarna.Det handlar exempelvis om tillstånd inom miljöområdet, försörjningsstöd inom socialtjänsten och betygssättning i skolan. Allt sådant regleras i särskilda lagar och föreskrifter.

N

Naturreservat

För att skydda ett område med speciellt högt naturvärde kan länsstyrelsen eller kommunen bestämma att det är ett naturreservat. Då beslutar man också hur reservatet ska skötas. Vilka regler som gäller beror på orsaken till att reservatet bildats.

Nettokostnad

Kostnaden för en verksamhet när man räknat bort de intäkter man har.

Nyckeltal

Kan vara mått på ekonomin såväl som på kvaliteten i en verksamhet. Med nyckeltal går det att exempelvis att jämföra utvecklingen över tid eller att göra jämförelser mellan liknande enheter.

Nämnd

Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse.

O

Offentlighetsprincipen

Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att se och läsa allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. Det är en viktig del av demokratin.

En handling är något som innehåller information, till exempel brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller ha sekretess/vara hemliga. Alla allmänna handlingar som inte har sekretess är offentliga.

P

Parlamentarisk grupp

En grupp som till exempel kommunfullmäktige utsett. De politiska partier som finns i kommunfullmäktige finns också med i en parlamentarisk grupp.

Pensionsskuld

Kommunen har en skuld till sina anställda för de pensionspengar de tjänat in och som ska betalas ut när den anställde går i pension.

Personalkostnadstillägg

Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som är reglerade i lag. Kommunen betalar in avgifterna för sina anställda. Summorna finns reglerade i avtal mellan arbetsgivare och facklig organisation.

Personuppgiftslagen

PuL (personuppgiftslagen) gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen ska skydda den enskilde personens integritet och säger när och hur personuppgifter får behandlas. Med personuppgift menas "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Lagen ersattes den 25 maj 2018 av GDPR (dataskyddsförordningen).

Planärende

Ett arbete som pågår med en ny detaljplan eller en ändring av en gällande detaljplan.

Plenum

Sammanträde (i stor grupp).

Politisk sekreterare

Politisk tjänsteman som är anställd i kommunalrådens kansli för att hjälpa de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Portfolio

En metod som används i skolan för att följa elevens utveckling och lärande. Eleven samlar sina arbeten och sin individuella utvecklingsplan i en pärm. I pärmen finns då ett underlag för samtal om elevens lärande. (Portfolio betyder portfölj.)

Presidium

Ordföranden och en eller flera vice ordföranden i en nämnd bildar presidium.

Process

Ett sätt att beskriva hur en aktivitet utvecklas från start, längs vägen och fram till mål och resultat.

Proposition

Förslag som till exempel ställs när Kommunfullmäktige ska till att besluta om ett ärende. Om flera förslag finns så ställs de mot varandra i en ordning som bestäms av ordföranden – propositionsordning.

Protokoll

Ett dokument som redogör för vad som händer under ett sammanträde. För att det ska stämma med vad som sagts i besluten skrivs det under (justeras) av ett par ledamöter som utsetts på det sammanträdet. I protokollet skrivs också vilka ledamöter och ersättare som varit med på sammanträdet och fattat besluten.

R

Ramavtal

Avtal med leverantörer av varor eller tjänster. Beställaren (Kalix kommun) måste då beställa/köpa varor och tjänster från just den/de leverantörer man har ramavtal med. Ramavtal gäller en viss tid, till exempel tre år.

Reglemente

Kommunfullmäktige ska besluta om reglementen med regler för nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Remiss

Se remittera.

Remittera

Begära in synpunkter på ett förslag.

Representativ demokrati

Politiska partier med olika program ställer upp i allmänna val. I kommunen visar resultatet hur många från varje parti som ska sitta med i kommunfullmäktige. Politikerna representanter där sina väljare/de som röstat på partiet.

Reservation

En ledamot kan muntligt eller skriftligt reservera sig mot ett beslut för att markera att han/hon inte står bakom beslutet.

RGD

Riksgymnasium för döva.

RGH

Riksgymnasium för hörselskadade.

Röstlängd

Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt

Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

S

Sfi

Svenskundervisning för invandrare.

Självförvaltningsorgan

Kommunfullmäktige kan ge en nämnd i uppdrag att utse ett självförvaltningsorgan. Detta sköter och bestämmer över en viss anläggning, exempelvis en idrottsanläggning eller en skola. Självförvaltningsorganet är en styrelse där verksamhetens brukare är i majoritet. Styrelsen får inte besluta om sådant som är myndighetsutövning mot enskilda.

Skattefinansierad verksamhet

Verksamhet i kommunen som betalas med de skatter kommunen får in (jämför avgiftsfinansierad verksamhet).

Skattesats

Hur mycket man betalar i skatt på en intjänad hundralapp.

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorg eller fritidshem är en verksamhet dit barnen kan komma före och efter skoldagen. Den är öppen för barn i förskoleklass och till och med skolår sex, vars föräldrar arbetar eller studerar.

Småort

Med småort avses sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen.

Suppleant

Ersättare för en ordinarie ledamot i fullmäktige, en nämnd eller en styrelse.

Särskilt yttrande

Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.

Särskola

Barn och ungdomar som inte kan nå skolans kunskapsmål i grundskolan och gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda, går i särskola. Eleverna i en särskoleklass har ofta olika ålder, klasserna är små och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar.

T

Talarordning

Ordförande bestämmer i vilken ordning de som begärt ordet på ett sammanträde ska få tala.

Taxa

Kommunfullmäktige beslutar om Kalix kommuns taxor (avgifter) för de olika verksamheterna till exempel barnomsorg, äldreomsorg, sotning, vatten, avfall med mer. Taxan betalas av den som använder sig av verksamheten eller tjänsten.

Tillväxtavtal

Ett avtal mellan organisationer och myndigheter om att samordna arbetet för tillväxt och sysselsättning i en region eller ett län.

Transfereringar

Överföring av bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag till personer och organisationer utanför den kommunala organisationen.

Tätbebyggt område

Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 bofasta invånare, där avstånden mellan husen i genomsnitt är mindre än 200 meter.

Tätort

En tätort har minst 200 invånare, mindre än 200 meter mellan husen och högst 50 procent fritidshus. 

 U

Utdebitering

Hur stor andel per intjänad hundralapp som skall betalas i kommunalskatt.

Utländsk bakgrund

Utrikes född, eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

V

Validering

Människors kunskap och kompetens identifieras, värderas och dokumenteras på olika sätt. Man kan ha fått kunskapen genom exempelvis arbete och studier, men också genom erfarenhet.

Valkrets

Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

Villkorad delegation

När en styrelse eller nämnd överlåter beslut till en anställd kan man sätta upp villkor för detta.

Vision

En politisk viljeinriktning och framtidsbild.

Votering

Omröstning.

Värdegrund

Begreppet värdegrund började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar. Värdegrundens fundament är för kollektivet Kalix kommun alla människors lika värde .

Å

Årsarbetare

Antal anställda omräknade till heltidstjänster. Två anställda som arbetar halvtid blir till exempel en årsarbetare.

Årsredovisning

Sammanfattar det ekonomiska resultatet och den finansiella ställningen för Kalix kommun, och de bolag kommunen är huvudägare i. 

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Ä

Ärende

Avgränsad fråga som behandlas i en politisk nämnd, som ska fatta beslut i ärendet.

Ö

Överklagande

Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att länsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne, kan i vissa fall överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).

Översiktsplan

I en aktuell översiktsplan står hur vi ska använda marken och vattnet i framtiden, för transporter, byggande med mera.