Sök

Vattenskydd

Foto: Katarina Tano.
Foto: Katarina Tano.

För att bevara våra vattenresurser till dagens och kommande generationer har EU bestämt att en hållbar vattenanvändning ska säkerställas i hela Europa senast år 2015. Ett led i att uppnå detta är bland annat att alla Sveriges allmänna dricksvattentäkter ska ha fastställda skyddsområden.

Ett av de åtaganden kommunen har är att kunna producera ett friskt och rent dricksvatten i tillräckliga mängder, att minimera riskerna för förorening och avbrott, samt att verka för en långsiktig hållbar vattenförsörjning. Det innebär bland annat att skapa vattenskyddsområden för alla kommunala vattentäkter då en god och jämn råvattenkvalitet är en förutsättning för ett bra dricksvatten.

Kvaliteten på grundvattnet bestäms till stor del av markanvändningen inom vattentäkternas tillrinningsområden. Att skydda vattnet från förorening är därför en ansvarsfull uppgift för alla som bor och verkar inom ett tillrinningsområde.

Kalix kommun arbetar med att se över vattenskyddet för sina vattentäkter. För vattentäkterna Kalix och Kälsjärv har länsstyrelsen beslutat om vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter, beslutet i sin helhet kan du läsa här:

 Kalix och Kälsjärvs vattenskyddsområde  (pdf, öppnas i nytt fönster)

Inom ett skyddsområde gäller särskilda regler för exempelvis:

  • Hantering av petroleumprodukter
  • Täktverksamhet
  • Enskilda grundvattentäkter
  • Jord- och skogsbruk
  • Avloppsvatten och avfall

Fastighetsägare inom planerat skyddsområde kan komma att få anpassa sin verksamhet till nya krav.

Skyddsföreskrifterna baseras på gällande lagstiftning men kan även innebära en skärpning av bestämmelserna.

För frågor som rör vattenskydd kontakta

Lisa Jussila
VA-ingenjör
Telefon: 0923-658 31
E-post:lisa.jussila@kalix.se