Sök

Vattenkvalitet

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel och det ställs höga krav på dess kvalitet. I Kalix kommun kommer allt kommunalt dricksvatten från grundvattentäkter och är av mycket god kvalitet.

Livsmedelsverket är den myndighet som fastställer kraven för vad ett dricksvatten får innehålla. Som övergripande regel säger Livsmedelsverket att allt dricksvatten skall vara hälsosamt och rent.

Som stöd för oss dricksvattenleverantörer har man preciserat kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, SLVFS 2001:30. Föreskriften innehåller listor över parametrar som skall analyseras och gränsvärden som inte får överskridas.

Hur hårt vattnet är beror på dess innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas för hårt vatten.
Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader.

HårdhetBenämning
0–2,0 Mycket mjukt vatten
2,1–4,9 Mjukt vatten
5,0–9,8 Medelhårt vatten
9,9–21 Hårt vatten
Hårdheter över 21 Mycket hårt vatten


Vattnets hårdhet i Kalix kommun

Här nedan redovisas hårdhet, pH och alkalinitet på vattnet från de olika vattenverken i Kalix kommun. Allt vatten är mjukt till mycket mjukt, vilket bland annat innebär att man ska dosera tvättmedel enligt låg dos och att man inte behöver avhärdning i diskmaskinen. När du använder mindre mängd tvättmedel minskar du belastningen på våra reningsverk.

Vattenverk i Kalix kommun
Kalix

Hårdhet (dH): 2,4
pH: 7,5
Alkalinitet (mg/l): 55

Pålänge

Hårdhet (dH): 1,5
pH: 8,2
Alkalinitet (mg/l): 96

Kälsjärv

Hårdhet (dH): 0,8
pH: 7,9
Alkalinitet (mg/l):

Töre/Rörbäck

Hårdhet (dH): 1,4
pH: 8,4
Alkalinitet (mg/l): 61

Lappbäcken

Hårdhet (dH): 3
pH: 7,5
Alkalinitet (mg/l): 65

Vitvattnet

Hårdhet (dH): 2,7
pH: 8
Alkalinitet (mg/l): 110

Morjärv

Hårdhet (dH): 2,6
pH: 8
Alkalinitet (mg/l): 77

Övermorjärv

Hårdhet (dH): 1,1
pH: 7,8
Alkalinitet (mg/l): 39

Myrdalen

Hårdhet (dH): 0,7
pH: 7,3
Alkalinitet (mg/l): 42 

 

Analysresultat för dricksvatten i Kalix kommun

Nedan hittar du en översikt av analysresultaten för 2021 från de kontroller vi genomför regelbundet på utgående dricksvatten från vårt största vattenverk, Kalix vattenverk. Totalt tar vi över 150 prover årligen för att säkerställa att ditt vatten håller en hög och jämn kvalitet. Proverna bedöms utifrån Livsmedelsverkets regelverk. Vattnet bedöms då som "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" som dricksvatten.

Antal mikroorganismer vid 22°C

Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
Enhet:
 Antal per milliliter
Gränsvärde: 100
Medelvärde: < 1 (Mindre än 1 per milliliter)

Escherichia coli (E. coli)

Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel.
Enhet:
 Antal per 100 milliliter
Gränsvärde: Påvisad
Medelvärde: < 1 (Mindre än 1 per 100 milliliter)

Koliforma bakterier

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.
Enhet:
 Antal per 100 milliliter
Gränsvärde: Påvisad
Medelvärde: < 1 (Mindre än 1 per 100 milliliter)

Alkalinitet, HCO3

Anger hur stabilt vattnet är i surhetsgrad.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: Finns ej
Medelvärde: 55 

Aluminium, Al

Kan lösas ut ur marken vid låga pH-värden.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 0,1
Medelvärde: < 0,03 (mindre än 0,03)

Ammonium, NH4

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
Enhet: mg/l NH4
Gränsvärde: 0,5
Medelvärde: < 0,003 (mindre än 0,003)

Fluorid, F

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.
Enhet: mg/l F
Gränsvärde: 1,5
Medelvärde: < 0,1 (mindre än 0,1)

Färg

Organiska ämnen (till exempel växtrester) och järn- & manganrester kan ge vattnet färg.
Enhet: mg/l Pt
Gränsvärde: 15
Medelvärde: < 5 (mindre än 5)

Hårdhet

Läs på tvättmedels-förpackningen för korrekt dosering av tvättmedel.
Mjukt vatten är på tvättmedelsförpackningen 0–6 °dH.

Enhet: °dH
Gränsvärde: Finns inte
Medelvärde: 2,4

Järn, Fe

Kan ge färg och grumlighet.

Enhet: mg/l Fe
Gränsvärde: 0,1
Medelvärde: <0,050 (mindre än 0,050)

Kalcium, Ca

Bidrar tillsammans med magnesium till vattnets hårdhet.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 100
Medelvärde: 15

Kemisk syreförbrukning, COD-Mn

Mått på vattnets halt av organiska ämnen.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 4
Medelvärde: < 0,8 (mindre än 0,8)

Klorid, Cl

Förhöjd halt kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi eller vägsalt.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 100
Medelvärde: 2,9

Konduktivitet

Ett mått på salthalten i vattnet.
Enhet: mS/m
Gränsvärde: 250
Medelvärde: 11

Koppar, Cu

Förhöjda kopparhalter härstammar oftast från fastighetens vatteninstallation och kan ha samband med låga pH-värden.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 0,2
Medelvärde: 0,05

Magnesium, Mg

Bidrar tillsammans med kalcium till vattnets hårdhet.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 30
Medelvärde: 1,4

Mangan, Mn

Kan ge färg och grumlighet
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 0,05
Medelvärde: < 0,020 (mindre än 0,020)

Natrium, Na

Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 100
Medelvärde: 4,5

Nitrit, NO2

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 0,1
Medelvärde: < 0,001 (mindre än 0,001)

pH

pH bör ligga mellan 7,5 och 9,0. Låga pH-värden medför risk för korrosion på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i vattnet.

Enhet: -
Gränsvärde: 7,5–9,0
Medelvärde: 7,5

Sulfat, SO4

Förhöjd halt kan påskynda korrosion på ledningar. Halter över 200 kan ge smakförändringar och övergående diarré hos känsliga barn.
Enhet: mg/l
Gränsvärde: 100
Medelvärde: 7,2

Turbiditet

Grumlighet.
Enhet: FNU
Gränsvärde: 0,5
Medelvärde: <0,1 (mindre än 0,1)

Livsmedelsverkets gränsvärden

Enligt Livsmedelsverkets bedömningsgrunder kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

  • Bedömningen tjänligt innebär att vattnet kan nyttjas som dricksvatten.
  • Bedömningen tjänligt med anmärkning kan indikera hälsomässiga, estetiska eller tekniska avvikelser och skall följas upp och åtgärdas.
  • Bedömningen otjänligt innebär att vattnet inte skall nyttjas som dricksvatten.

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C/3 dygn (Heterotrofa bakterier)

Heterotrofa bakterier ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Om antalet heterotrofa bakterier är mindre än 100 cfu per ml bedöms vattnet som tjänligt medan 100 cfu per ml eller mer ger bedömningen tjänligt med anmärkning. Förhöjda värden kan bero på förorening eller på otillräcklig vattenomsättning.

Långsamväxande mikroorganismer vid 22°C/7 dygn (Heterotrofa bakterier)

Heterotrofa bakterier ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Om antalet heterotrofa bakterier är mindre än 5000 per ml bedöms vattnet som tjänligt. Halter som går över 5000 per ml ges bedömningen tjänligt med anmärkning. Förhöjda värden kan bero på förorening eller på otillräcklig vattenomsättning.

Koliforma bakterier (35oC)

Om antalet coliforma bakterier per 100 ml är mindre än 1 bedöms vattnet som tjänligt. Om antalet är mellan 1-9 bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning. Då antalet är 10 eller mer bedöms vattnet som otjänligt. Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor.

Escherichia coli (E.coli)

Om E.coli påvisas i 100 ml bedöms vattnet som otjänligt. E.coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Upptäckt av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande. Vid påvisande av sådana bakterier kan man inte utesluta förekomst av sjukdomsframkallande bakterier och/eller virus.

Aktinomyceter

Aktinomyceter kan ge lukt och smak och tillväxa lokalt i distributionsanläggningar. Tillväxten stimuleras av olika naturmaterial såsom gummi, trä och så vidare. Dålig omsättning av dricksvattnet i till exempel ändledningar och reservoarer kan ge upphov till höga halter aktinomyceter. Det finns inga vetenskapliga belägg för att aktinomyceter i dricksvatten orsakar överkänslighet eller mag/tarmbesvär.

Jäst- och mögelsvamp

Mikrosvamp kan ge lukt och smak. Dålig omsättning av dricksvattnet i till exempel ändledningar och reservoarer kan ge upphov till höga halter. Det finns inga vetenskapliga belägg för att mikrosvamp i dricksvatten orsakar överkänslighet eller mag/tarmbesvär.

Vattnets smak

Vattnets smak skall vara neutral, och luktfri. Orsaken till att det ibland inte är så kan till exempel vara att rost från ledningarna (oftast i fastigheten) ger vattnet en metallisk smak. Därför är det viktigt att spola så länge att temperaturen inte längre sjunker innan man använder vatten till matlagning. Detta är extra viktigt när vattnet varit stillastående länge i ledningarna, till exempel under natten. Om man bor högt upp i huset kan det ta en stund på morgonen att få fram friskt vatten om man är uppe tidigt.

Grumlighet (turbiditet)

Grumligheten kan utgöras av synliga mycket små partiklar som ger vattnet en viss ”mjölkighet”. Orsaken till vattens grumlighet är i de flesta fall järnföroreningar eller leror.

Lukt

Järnförekomst kan ge upphov till lukt som vid höga halter ibland blir direkt motbjudande och brukar liknas vid lukten från rotfrukter eller stall.

Järn

Järn kan komma till dricksvattnet från utfällningar orsakade av korrosionsangrepp på stål- och gjutjärnledningar eller från processkemikalier på vattenverken. Om halterna hos användaren hamnar över gränsvärdet kan färg och smak påverkas. Järn kan dessutom orsaka skador på textilier vid tvätt. Järnhalten bör vara under 0,20 mg/l men problem kan uppstå både vid lägre eller först vid högre halter. Förekomsten av järn medför normalt ingen hälsorisk.

Färgtal

Vattnets färg orsakas vanligen av multnande växtdelar (humus-ämnen) eller av järnförekomst. Färgat vatten innebär ingen hälsorisk, färgtalet bör helst vara under 30 för att slippa missfärgning.

Kemisk syreförbrukning COD:MN

COD:MN är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen vilka oftast består av multnande växtdelar, det vill säga humus. Dessa ämnen kan påverka färg, lukt och smak. Hög halt kan tyda på föroreningar, COD-halten bör därför vara mindre än 4 mg/l.

pH

pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska beståndsdelar. pH-värdet ligger i allmänhet mellan 5 och 8. Värden under 7 kan innebära risk för korrosionsskador på rörledningar av metall. Låga pH-värden ökar risken för utlösning av metaller ur ledningssystemet. Därför är det viktigt att spola ur ledningarna på morgonen när vattnet stått stilla under natten.

Konduktivitet

Konduktiviteten är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga, denna stiger med ökad salthalt. Ledningsförmågan är i regel mindre än 100 mS/m.

Alkalinitet

Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med pH och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto större är vattnets förmåga att stå emot försurning.

Totalhårdhet, kalcium och magnesium

Totalhårdheten anger den gemensamma summan av kalcium och magnesium i vatten. Vatten med låg totalhårdhet kallas mjuka och vatten med hög totalhårdhet hårda. Vatten med hårdhet högre än 100 mg/l innebär risk för utfällning på textilier samt i kärl och ledningar. Mycket mjukt 0–2,0 dH, Mjukt 2,1-4,9 dH, Medelhårt 5,0-9,8 dH, Hårt 9,9-21 dH.

Natrium

Höga halter kan tyda på påverkan från saltvatten. Halter över 100 mg/l är anmärkningsvärda.

Mangan

Mangan finns ofta i vårt grundvatten. Det ger i huvudsak samma problem som järn. Manganhalten hos användaren bör vara lägre än 0,05 mg/l

Aluminium

Aluminium kan lösas ut ur marken vid låga pH-värden. Normalt ligger aluminiumhalten under 0,2 mg/l. Halter över 0,5 mg/l är anmärkningsvärda.

Koppar

Förhöjda halter av koppar kan förekomma beroende på utlösning ur ledningar och har ofta samband med ett lågt pH-värde. Kopparhalten får inte överstiga 0,20 mg/l efter en ordentlig spolning. Koppar kan orsaka gröna utfällningar i sanitetsporslin och ibland grönfärgning av hår. Höga halter av koppar kan ha hälsovådliga effekter. För att undvika koppar är det viktigt att spola ur vattnet som varit stillastående i ledningar längre tid, till exempel under natten.

Ammoniumkväve (ammoniumnitrogen)

Förhöjd halt av ammoniumkväve kan tyda på förorening från avloppsvatten. Förhöjda halter förekommer också naturligt med mycket järn eller humus. Halter över 0,5 mg/l anses anmärkningsvärda.

Nitratkväve (nitratnitrogen)

Förhöjda halter av nitrakväve kan förekomma i närhet av gödslad mark eller när vattnet är avloppspåverkat.

Nitritkväve (nitritnitrogen)

Halter över 0,005 mg/l kan tyda på föroreningar från avloppsvatten, men kan också förekomma naturligt i framförallt borrade brunnar. Vatten med halter över 0,50 mg/l är otjänligt och bör framförallt ej ges till barn under 1 år.

Fosfat-fosfor

Höga fosfathalter kan tyda på föroreningar från avlopp eller gödsling. Höga fosforhalter kan också ha naturligt, geologiskt ursprung.

Fluorid

Fluoridhalter mellan 0,8 – 1,2 mg/l anses ha kariesförebyggande effekter. Vatten med fluoridhalt överstigande 1,5 mg/l är otjänligt för matlagning och dryck. Halter högre än gränsvärdet innebär ökad risk för missfärgning av tandemalj. Vid mycket höga halter över 6 mg/l finns risk för fluoridinlagring i benvävnaden (osteofluoros).

Klorid

Kloridhalter över 100 mg/l kan påskynda korrosionsangrepp. Halter över 300 mg/l kan ge salt smak, dessa höga kloridhalter förekommer vid inläckage av saltvatten.

Sulfat

Sulfathalter över 100 mg/l kan påskynda korrosionsangrepp. Över 200 mg/l kan ge smakförändringar och övergående diarré hos känsliga barn.

Radon

Radon utgör troligen en större hälsorisk än man tidigare trott. Radonhalten i vattnet bör vara under 100 Bq/l. Om halten går över 500 Bq/l bör det inte användas till dryck och matlagning för barn under fem år utan att man först kokar vattnat, eller vispar det kraftigt i minst tre minuter. Om halten går över 1000 Bq/l betyder det att vattnet är otjänligt och då bör man inte använda det till dryck eller livsmedelshantering.

Övriga vattenverk

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos Kalix kommun.

Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du kontaktar oss för en genomgång.

Kontakt

För analysresultat för övriga kommunala vattenverk eller övriga frågor kontakta VA-ingenjör, Lisa Jussila, telefonnummer 0923-658 31.

Vid problem eller synpunkter på ditt kommunala dricksvatten, ta kontakt med VA-tekniker Charlotta Georgson, telefon 0923-650 83.