Skip to content
Sök

Tillsyn av enskilda avlopp

En stor andel av Kalix kommuns enskilda avlopp är eller kan vara bristfälliga. Av de cirka 2000 enskilda avlopp som finns i kommunen bidrar en stor andel till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Kalix kommun genomför tillsyn av små avloppsanordningar för att undvika att gamla och dåligt fungerande enskilda avlopp förorenar vårt dricksvatten, våra vattendrag och för att skydda våra marker.

Tillsynen kommer att prioriteras utifrån känslighet i området och ske områdesvis. Tillsyn kommer att genomföras först i de känsligaste områdena där det är störst risk att avloppet skadar människa och miljön. De som berörs av årets planerade tillsynsbesök kommer att informeras via utskick av informationsblad med ett svarsformulär och situationsplan där avloppet ska markeras innan tillsynsbesöken genomförs. Det kommer även att erbjudas möjlighet att delta på ett informationsmöte med möjlighet att ställa frågor och få hjälp med att påbörja en ansökan om tillstånd till en ny avloppsanläggning om så önskas.

Fastighetsägare som själv vet eller kan se att avloppet inte uppfyller kraven kan ansöka om tillstånd till en ny avloppsanordning eller ta avloppet ur bruk. Om avloppet tas ur bruk ska det anmälas till bygg- och miljöavdelningen som gör en bedömning om fastighetsägaren kan ta avloppet ur bruk.

Syftet med tillsynen

Tillsynsbesöken behövs för att avgöra vilka avloppsanläggningar som måste bytas ut. Det är alltid du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att din avloppsanläggning klarar kraven. Äldre avloppsanläggningar anlagda före 1999 har tillstånd enligt hälsoskyddslagen och tillståndet gällde endast att få bygga avloppsanläggningen, rening och drift av anläggningen var inte i fokus då. Även om du har en avloppsanläggning som har alla komponenter som krävs för ett tillstånd enligt dagens krav så blir markbäddar och infiltrationer mättade med tiden. Efter 20 år renar en avloppsanläggning sämre och behöver i de flesta fall åtgärdas. Målet är att det ska vara godtagbar standard på alla små avlopp i Sverige år 2030.

Orenat avloppsvatten påverkar miljö och hälsa

Avloppsvatten som inte renats innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Det innehåller även smittämnen, läkemedelsrester och hushållskemikalier. Utsläpp av avloppsvatten påverkar den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag, vilket kan försämra miljön för både djur och växter. Avloppsvattnet kan även påverka människors hälsa genom att försämra kvaliteten på dricksvatten och orsaka risk för smittor vid badplatser.

Nationella mål för miljön

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål varav målen nedan påverkas direkt av små avlopp.

  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet

En åtgärd för att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen är att bedriva tillsyn av små avloppsanläggningar.

Beskrivning av tillsynsbesöket/inspektion av avloppsanläggningen

Informationsbrev skickas ut

Några månader innan det planerade tillsynsbesöket får du som är berörd av tillsynen ett informationsbrev från samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen. I brevet ber vi dig att fylla i ett svarsformulär och rita ut avloppet på en situationskarta, som du sedan skickar in till bygg- och miljöavdelningen.

När du besvarar svarsformuläret behöver du göra en bedömning om du redan nu kan avgöra att du behöver en ny avloppsanläggning och döma ut den befintliga avloppsanläggningen, och därmed avstå från det ”första” planerade tillsynsbesöket.

Om du bedömer att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven

Fyll i svarsformuläret och uppge att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven. Efter det får du en bekräftelse från bygg- och miljöavdelningen och därefter ett beslut på att du inte får använda anläggningen efter ett visst datum cirka två år framåt i tiden, samma tidsfrist som om din anläggning blivit utdömd vid en inspektion. På detta sätt behöver du inte betala någon avgift för tillsynsbesök.

Du behöver även ta ställning till om avloppsanläggningen ska tas ur bruk eller om du ska ansöka om tillstånd för en ny avloppsanläggning, alternativt anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning. Vilket val som är aktuellt för just din avloppsanläggning kan få hjälp med via bygg- och miljöavdelningen. 

Om du bedömer att din anläggning kanske uppfyller kraven

Ett brev med information om dag och tid för tillsynsbesöket skickas ut till dig i god tid innan tillsynsbesöket, minst 3–4 veckor innan. Du behöver inte vara hemma när vi kommer till dig och kontrollerar avloppsanläggningen, men du får självklart gärna delta på tillsynsbesöket.

Vad händer efter tillsynsbesöket?

Efter tillsynsbesöket upprättas en inspektionsrapport som skickas till dig. Inspektionsrapporten fungerar som en preliminär bedömning av din anläggning och den baseras på inkomna uppgifter från fastighetsägaren, vad som noterades vid tillsynsbesöket, samt eventuella uppgifter om anordningen från kommunens arkiv. Från det att du fått inspektionsrapporten har du cirka tre veckor på dig att lämna synpunkter eller ytterligare uppgifter. Uppgifter om avloppsanläggningen registreras i ett särskilt register för små avlopp, och risk klassificeras där utifrån status på avloppsanläggningen. Om avloppsanläggningen ändras efter tillsynsbesöket kan klassificeringen ändras. Oavsett vad som framkommit vid tillsynsbesöket tas en avgift ut för tillsynsbesöket. Nedan presenteras vad som sker baserat på vilken bedömning nämnden gjort av avloppsanläggningen:

Anläggningen uppfyller kraven – Avloppsanläggningen riskklassas och tillsynsärendet avslutas.

Anläggningen har mindre bristerDu föreläggs att åtgärda noterade brister som framkom vid tillsynsbesöket. Exempel på åtgärder kan vara att installera ett grundvattenrör, spola igenom spridarrören eller tömma fördelningsbrunnen. Det kan bli aktuellt med uppföljande inspektion för att se om avloppet fortfarande fungerar.

Anläggningen uppfyller inte kraven – Om vi bedömer att anläggningen inte uppfyller kraven kan du få ett förbud. Det betyder att du inte får ha en vattentoalett kopplad till avloppsanläggningen efter ett visst datum. Om det inte finns en akut risk för olägenhet inträder normalt förbudet två år efter datum i beslut. Det blir samma datum vare sig du dömer ut din avloppsanläggning själv eller om du får en inspektion och vi dömer ut anläggningen. Du måste byta ut din anläggning inom två år. Men först måste du ansöka om tillstånd och få ett tillstånd innan du anlägger den nya avloppsanläggningen.

Om du inte skickar in svarsformuläret eller på annat sätt meddelar bygg-och miljöavdelningen status på din avloppsanläggning

Inget svar på svarsformuläret tolkas som att avloppsanläggningen kanske uppfyller kraven. Bygg- och miljöavdelningen kommer att klassa in anläggningen i sämsta riskklass och boka in ett tillsynsbesök enligt ovan.

Kostnad för tillsyn

Det är du som ägare till avloppet som betalar för tillsynsbesöket. I tillsynstiden inräknas bl.a. upprättande av kartor, svarsformulär, tillsynsbesök, handläggning av inspektionsrapport och eventuella beslut eller föreläggande. Tillsynsavgiften för varje fastighet med enskild avloppsanläggning är uppskattningsvis fyra till sex timmars tillsyn enligt miljöbalkens taxa 2024, läs mer här taxa-miljobalken.pdf (kalix.se). Du betalar för den tid som ärendet tar. Har du flera hus med enskilda avlopp får du ett beslut per hus. Om det är flera hus som är anslutna till samma avloppsanläggning kan avgiften bli lägre per hus.

Vid frågor är du välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen via tel 0923-650 00 eller e-post bygg-ochmiljo@kalix.se