Skip to content
Sök

Anmälningspliktiga verksamheter

Till skydd för människors hälsa och miljö råder anmälningsplikt för vissa lokaler och verksamheter.

Anmälningsplikt

  • Verksamheter där allmänheten erbjuds yrkesmässigt hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som upplåts åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Undervisningslokaler som förskolor, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, specialskola, resurscenter med mer.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de tekniska beskrivningar som är nödvändiga. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan lämnats in till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan görs på särskild blankett, se nedan. Du kan också behöva bygglov.

Även ambulerande verksamheter inom ovan uppräknade grupper utan egen lokal som träffar sina kunder hemma hos kunden är anmälningspliktiga.

Egenkontroll

Egenkontroll ska göras av alla som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig, det gäller även hygienlokaler, skolor och annat som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Kalix kommun har en broschyr med information om egenkontroll för skola, förskola och fritidshem.

Det är verksamhetsutövaren som ska utforma egenkontrollen så att det blir möjligt att styra och inordna egenkontrollen på ett naturligt sätt i den egna verksamheten. 
I miljöbalken finns krav på egenkontroll och i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) regleras omfattningen av egenkontrollen.

Egenkontroll innebär bland annat:

  • Att dokumenterad ansvarsfördelning finns inom verksamheten. Vem har det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt Miljöbalken? (§ 4)
  • Att dokumenterade rutiner ska finnas för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mer. för drift och kontroll hålls i skick. Det kan till exempel gälla rutiner för städning, inköp av förbrukningsmaterial och så vidare. (§ 5)
  • Att verksamhetsutövaren fortlöpande undersöker och bedömer riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Detta innebär att verksamhetsutövaren har ett ansvar att undersöka att till exempel ventilation och temperatur i lokalerna är tillfredställande för verksamheten. (§ 6)
  • De kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- och miljösynpunkt ska förtecknas. Av förteckningen ska framgå produkten eller organismens namn, produktens användning, information om hälso- och miljöskadlighet samt klassificering avseende hälso- och miljöfarlighet. (§ 7).

Miljöbalkens hänsynsregler gäller dig som verksamhetsutövare, de regleras i Miljöbalkens andra kapitel. Där sägs bland annat att alla ”som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Du som verksamhetsutövare har alltså en skyldighet att känna till hur din verksamhet kan påverka människor och miljön”

Mer om hygienlokaler och egenkontroll finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida