Skip to content
Sök

Byte av vattenmätare och tidplan

För att säkerställa att mätaren registrerar rätt mängd vatten byts den ut regelbundet. Om det skulle visa sig att en mätare registrerar en felaktig förbrukning regleras detta genom återbetalning eller en tilläggsavgift.

Tidplan

Mätarbyten sker områdesvis. Information om kommande områden publiceras här allt eftersom.

Abonnenter inom dessa områden kommer att få särskild information om detta med en tidsbokning när byte närmar sig. Tidplanen senast reviderad 2024-04-16

 

Tidplan 2024 

 • Februari: Björkfors, Hällfors och Karlsborg.
 • Mars: Risögrund, Bredviken.
 • Från och med april: Djuptjärn, Stenbäcken och centrala Kalix, för alla som har postnr 952 61.
 • Maj- Augusti, övriga adresser i centrala Kalix
 • Från och med september: Töre, Siknäs, Rörbäck, Morjärv och Övermorjärv.

Äger du fastighet inom ett annat område? Den fortsatta planeringen kommer att läggas ut senare.

För dom som anmält godkänd mätarplats sker byten löpande. 

Byte av vattenmätare

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut med jämna mellanrum, så att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Kontrollera din nuvarande installation och gör de åtgärder som är nödvändiga. 

Inför vattenmätarbytet

Kalix Kommun kommer att utföra vattenmätarbyte för sina abonnenter. För att vi ska kunna byta mätare så måste platsen där mätaren sitter uppfylla vissa krav.

Inför vattenmätarbytet ber vi dig därför att kontrollera din nuvarande installation och göra de åtgärder som är nödvändiga. Som fastighetsägare behöver du ombesörja att en godkänd vattenmätarplats finns.

För att mätarplatsen ska var godkänd inför mätarbytet ska följande tre delar finnas på plats:

 • Fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren (OBS! LK580, LK581 och LK582 ej godkänd ventil och ska bytas oavsett).
 • Fastmonterad konsolbygel (exempelvis mot vägg).
 • Skjutbar kopplingshylsa.

Om någon av ovanstående delar saknas bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats. Bilden nedan visar ett exempel på hur det kan se ut.

Vattenmätare med dess olika delar utmärkta: bygel för fastmontering i vägg, ventil på bägge sidor, mätare och skjutbar kopplingshylsa.

Ventilerna måste fungera

Mätarplatsens anordningar vid vattenmätaren skall vara fastmonterade i vägg och ha fungerande manuella avstängningsventiler före och efter mätaren. Det är viktigt att ventilerna fungerar, dels för att du som fastighetsägare ska kunna stänga av vid en eventuell vattenläcka och för att vi ska kunna byta din vattenmätare.
Om en skada på fastighetens VA-installation uppstår vid mätarbyte så är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärd och kostnader.

Mätaren ska vara lätt att komma åt

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Det innebär att det måste finnas ett fritt
utrymme runt mätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning.

Bilden nedan visar hur du går tillväga beroende på vad som behöver göras innan vattenmätaren kan monteras. 

Detta flödesschema beskriver processen att byta vattenmätare.

Under mätarbytet

Tänk på att någon vuxen måste vara hemma vid den bokade tiden. Våra mätartekniker legitimerar sig alltid vid besöket. Mätarteknikern kontrollerar sedan om mätarplatsen är godkänd och om byte går att genomföra. Går allt bra så tar själva mätarbytet 15–20 minuter.
Om inte du eller någon annan vuxen är hemma vid tiden för mätarbytet eller om mätarplatsen inte är godkänd kommer mätarteknikern inte att genomföra mätarbytet och du kommer att faktureras en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa. 

Har du fått mätarplatsen åtgärdad och är redo för mätarbyte?

I enlighet med tidigare utskick ska alla som inte har godkänd mätarplats meddelat detta. Har du inte haft godkänd mätarplats men fått det åtgärdat, hör av dig till vår VA-expedition på 0923-650 43 eller 0923-650 44 alternativt mejla till kundservice.va-re@kalix.se

Vad behöver du göra?

För att vi ska kunna byta mätare så måste platsen där mätaren sitter uppfylla vissa krav. Inför vattenmätarbytet ber vi dig därför att kontrollera din nuvarande installation och göra de åtgärder som är nödvändiga. Som fastighetsägare behöver du ombesörja att en godkänd vattenmätarplats finns. Detta regleras i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning).

I ABVA:n finns information om rättigheter och skyldigheter vad gäller din kommuns vattentjänster.

 • Exempelvis så är rätten att bruka vattentjänster knuten till fastigheten och inte till fastighetsägaren. Det innebär att abonnemanget följer med fastigheten vid försäljning.
 • Här regleras också att du som fastighetsägare är skyldig att erlägga avgifter för att bidra till kommunens kostnader för vattenförsörjningen.
 • Samt att kommunen har rätt att stänga av vattnet för att åtgärda läckage och göra reparationer på det allmänna ledningsnätet. 

Kontrollera mätarplatsen

För att mätarplatsen ska vara godkänd behöver den ha en konsol med fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Konsolen ska vara fast monterad i väggen. En av kopplingarna som håller fast mätaren ska vara skjutbar.

Om du inte har en konsol behöver du anlita en VVS-installatör som kan ordna en sådan. Tänk på att boka tid hos installatören i god tid innan vi ska utföra mätarbytet. Vid behov kontaktar installatören kommunen.

Om inte du eller någon annan vuxen är hemma vid tiden för mätarbytet eller om mätarplatsen inte är godkänd kommer mätarteknikern inte att genomföra mätarbytet och du kommer att faktureras en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

Godkänd vattenmätarplats

När det är klart för dig att koppla in vatten och/eller avlopp, tar du kontakt med oss för att boka en tid för installation av vattenmätare. Innan vårt besök behöver du förbereda vattenmätarplatsen.

 • Mätaren ska placeras på inkommande ledning i fastigheten och platsen ska vara godkänd av oss.
 • Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan.
 • Väggparti och golv bör tåla läckage av vatten. Utrymmet ska vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
 • Mätaren bör monteras i horisontell vinkel och ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor.

Kontrollera din anläggning innan vattenmätarbytet

Gör denna kontroll av din anläggning i god tid före vårt besök. Om anläggningen inte är i fullgott skick så får du boka om tiden för mätarbytet och åtgärda problemet innan.

 •  Avstängningsventilerna ska gå att manövrera lätt och stänga helt. Om någon ventil inte stängs helt så ska den bytas ut innan vattenmätarbytet. Se nedan hur du kontrollerar ventilerna.
 • Den nya vattenmätaren ska vara monterad i en konsol, fast förankrad i väggen. Om du inte har en konsol behöver du anlita en VVS-installatör som kan installera en.
 • Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.
 • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.

Kontrollera dina avstängningsventiler

Stäng den ena ventilen vid mätaren och öppna en vattenkran. Om mätaren står stilla (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Ventilen LK 580 har svart ratt och är märkt LK 580. Har du en sådan måste den bytas ut omedelbart

Observera!
Om du har ventiler av modellen LK580, LK581 eller LK582 ska du byta ut dem omgående med hjälp av en VVS-installatör.

Ventilerna är inte tillförlitliga då läckage kan uppstå på grund av möjliga fel i konstruktionen. Ventilerna har svart ratt och är märkt LK580, LK581 eller LK582.

Vattenmätarkonsol

Med en mätarkonsol blir installationen säkrare och risken för framtida läckage minskar. Du som fastighetsägare får också en trygghet i att enkelt kunna stänga av vattentillförseln.

Här visas en korrekt monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren. Observera att ena kopplingen som håller fast mätaren ska vara skjutbar.

Du har ansvar för tillsyn av mätaren, exempelvis att den inte läcker samt att den skyddas mot kyla, värme och annan yttre påverkan. Vattenmätaren ägs av VA-huvudmannen medan avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren ägs av dig. Kontrollera kranar regelbundet, så att de går att stänga vid behov.

Vanliga frågor inför vattenmätarbyte

Om du inte finner svar på din fråga här är du välkommen att kontakta oss via växeln på 0923-650 00 eller via epost.

Även om mätaren fungerar ska den kontrolleras med regelbundna intervaller och därför blir det aktuellt med ett mätarbyte för alla kunder med jämna mellanrum.

Min vattenmätare fungerar alldeles utmärkt, den behöver inte bytas!

Även om mätaren fungerar ska den kontrolleras med regelbundna intervaller och därför blir det aktuellt med ett mätarbyte för alla kunder med jämna mellanrum.

Ja, det finns ett myndighetsdirektiv från SWEDAC (styrelsen för teknisk ackreditering) om hur Sveriges kommuner ska hantera sina vattenmätare.

Själva mätarbytet kostar ingenting, det ingår i din taxa.
Det som kan leda till en utgift för fastighetsägaren är om mätarplatsen inte är godkänd och rörmokare behöver tillkallas för åtgärd.

Om inte du eller någon annan vuxen är hemma vid tiden för mätarbytet eller om mätarplatsen inte är godkänd kommer mätarteknikern inte att genomföra mätarbytet och du kommer att faktureras en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

SWEDAC ställer krav på byte av vattenmätare och enligt rekommendationer från Svenskt Vatten bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar: avstängningsventiler före och efter mätaren, en bygel som sitter fast i exempelvis en vägg samt en skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel).
Detta är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisken vid efterkommande mätarbyten. Med detta i åtanke har kommunen beslutat att det ska finnas en konsol enligt beskrivningen ovan på alla godkända mätarplatser.

Ja. Kalix Kommun arbetar efter den ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning). som regleras och beslutas av kommunfullmäktige. I denna står det att Kalix Kommun har rätt att ställa krav på mätarplatsens konstruktion.

För att mätarplatsen ska var godkänd inför mätarbytet ska följande tre delar finnas på plats:

 • Fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren (OBS! LK580, LK581 och LK582 ej godkänd ventil och ska bytas oavsett).
 • Fastmonterad konsolbygel (exempelvis mot vägg).
 • Skjutbar kopplingshylsa.

Om någon av ovanstående delar saknas bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats.

Här finns våra instruktioner för godkänd mätarplats.

Nej. Enligt den ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) som gäller för vardera kommun står det beslutat att Kommunen har rätt att ställa krav på mätarplatsen men att kostnaden för åtgärd åligger fastighetsägaren.

Vilken rörmokare ska utföra jobbet?

Det är helt upp till er som fastighetsägare att anlita den rörmokare ni önskar. Att installera en konsol på mätarplatsen enligt informationen på vår webbplats är något som de inom branschen ska känna till.

Här finns våra instruktioner för godkänd mätarplats.

Det är helt upp till er som fastighetsägare att anlita den rörmokare ni önskar. Att installera en konsol på mätarplatsen enligt informationen på vår webbplats är något som de inom branschen ska känna till.

Kalix kommun kommer byta ut samtliga vattenmätare på er fastighet, så tänk på att förbereda alla mätarplatser.

Ja. Kravet på att en konsol ska finnas och vara fastmonterad gäller även för de mätare som finns i en mätarbrunn.
Vid nästa mätarbyte kan det vara så att kraven för mätarbrunnar har skärpts ytterligare. För att minska risken att en åtgärd av mätarplatsen kan behövas två mätarbyten i rad rekommenderas ni med mätarbrunnar att se över möjligheten att

 1. flytta in mätarplatsen i ert hus eller
 2. installera en höj- och sänkbar konsol i brunnen.

Hör gärna av er till vår VA-expedition 0923-650 43 eller 0923-650 44 eller mejla till kundservice.va-re@kalix.se om detta så ser vi över möjligheten att skjuta fram ert mätarbyte.

Fram tills att fastigheten är såld och ägarbyte har skett så ansvarar du som nuvarande fastighetsägare för att förbereda och möjliggöra ett mätarbyte. Om fastigheten blir såld innan mätarbytet är genomfört är viktigt att du som säljande husägare informerar nästa husägare om att mätarbyte är på väg att ske på fastigheten.
Kommunen tar kontakt med nästa fastighetsägare först efter slutfört ägarbyte.

En konsol ska monteras på mätarplatsen under. Finns det inte utrymme för detta bör ni konsultera en rörmokare för hur ni skapar en godkänd mätarplats.

För att en mätarplats ska vara godkänd ska en konsol vara monterad. Är det svårt med utrymme och svårt att se hur den kan få plats, då bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats.

Ja. Om fastigheten har eget vatten och ändå är aktuell för mätarbyte så är det för att fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. Den vattenmätare som ska bytas är knuten till din taxa för spillvatten och kravet för mätarplatsens konstruktion gäller även i dessa fall.

De tekniker som kommer för att byta din vattenmätare ska gå att identifiera genom legitimation, arbetskläder och företagslogga på arbetsbilen.

 • Har du haft en godkänd mätarplats från början behöver du inte göra någonting.
 • Har du tidigare anmält att du behövt tillkalla rörmokare för att montera en mätarkonsol ? Då behöver du även meddela när mätarplatsen är klar.

Meddela oss på kommun@kalix.se eller via växeln 0923-650 00 till: Hör av er till vår VA-expedition 0923-650 43 eller 0923-650 44 eller mejla till kundservice.va-re@kalix.se

Tekniker planerar sina mätarbytesturer per område och har du inte fått en tidsbokning ännu beror det troligtvis på att de inte hunnit till dig ännu. Då är det bara att avvakta tills ett brev kommer hem till dig med en föreslagen tid för mätarbyte.
Brevet skickas ut i god tid innan mätarbyte. Om tiden inte passar finns kontaktuppgifter till teknikern i brevet som möjliggör direktkontakt för att hitta ett lämpligare tillfälle.

Du har flera alternativ att välja mellan för att rapportera in din avläsning, läs mer på Skicka in mätarställning.