Detaljplaner finns främst inom samlad bebyggelse. Detaljplanen är ett rättsligt bindande dokument både för fastighetsägare och myndigheter.

För en fastighetsägare innebär det i princip en rätt till att få bygglov beviljade på sin fastighet i enlighet med de bestämmelserna som gäller inom planområdet. Kommunen får inte bevilja bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanens bestämmelser 

Arbetsgång

I enkla fall tar det ungefär sex månader att upprätta och handlägga en detaljplan. Innehåller detaljplanen komplicerade frågor tar planarbetet längre tid.

Behovsbedömning av miljöbedömning

Som första steg i detaljplaneprocessen ska en behovsbedömning av miljöbedömning göras. Resultatet av behovsbedömningen är grund för kommunens ställningstagande till om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Endast om betydande miljöpåverkan kan konstateras ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser göras. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen och kommuner som berörs av förslaget innan sitt ställningstagande.

Samråd

När ett förslag till detaljplan är färdigt är det dags för samråd. Det innebär att förslaget skickas ut för synpunkter till berörda sakägare, myndigheter och organisationer som har väsentligt intresse av förslaget. Planförslaget hålls också tillgängligt för allmänheten genom bland annat allmänna samrådsmöten. De synpunkter som kommer in under samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. Den innehåller också planförfattarnas kommentarer och ställningstagande till synpunkterna. Viktiga synpunkter leder till att planförslaget ändras.

Utställning

Planförslaget ställs därefter ut för granskning under minst tre veckor. Har man synpunkter på förslaget ska man lämna dessa skriftligen. De skriftliga synpunkter som kommer in under utställningstiden sammanfattas i ett utlåtande. Viktiga synpunkter kan leda till att detaljplaneförslaget ändras innan det är dags för antagande.

Antagande

Detaljplaner antas av kommunfullmäktige. Om detaljplanen inte innebär några kommunala kostnader får Samhällsbyggnadsnämnden anta den på delegation av kommunfullmäktige.

Överklagande

Ett beslut att anta en detaljplan kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som skriftligen framfört synpunkter senast under utställningstiden har rätt att överklaga antagandebeslut. Överklagandet prövas av länsstyrelsen som första instans.

Enkelt planförfarande

Detaljplaner som är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och överensstämmer med översiktsplanen kan handläggas med enkelt planförfarande. Det innebär att det bara behövs ett samrådstillfälle. Samhällsbyggnadsnämnden antar alla detaljplaner som handlagts med enkelt planförfarande. I Kalix kommun finns mängder med detaljplaner. Detaljplanerna finns på Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning.