Skip to content
Sök

Detaljplaneprocessen

Redovisning av olika planförfaranden. Källa: Boverket
Redovisning av olika planförfaranden. Källa: Boverket

Detaljplaner finns främst inom sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument både för fastighetsägare och myndigheter.

För en fastighetsägare innebär det i princip en rätt till att få bygglov beviljade på sin fastighet i enlighet med de bestämmelserna som gäller inom planområdet. Kommunen får inte bevilja bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanens bestämmelser. Om en ny sammanhållen bebyggelse bildas är huvudregeln att det upprättas en detaljplan över området som reglerar hur området ska bebyggas.

Arbetsgång

I enkla fall tar det ungefär ett år att upprätta och handlägga en detaljplan. Innehåller detaljplanen komplicerade frågor tar planarbetet längre tid. Handläggning av detaljplaner sker enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen, PBL, och görs enligt i huvudsak tre olika förfaranden beroende på förhållandet i det enskilda ärendet. De olika förfarandena beskrivs nedan.

Utökat förfarande

Kungörelse. Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan i ortstidning och på kommunens anslagstavla.

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Dialog förs med länsstyrelsen, berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

SamrådsredogörelseEfter samrådet sammanställs inkomna synpunkter tillsammans med kommunens förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta planförslaget granskas under minst tre veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta de som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet. Den som vill lämna synpunkter ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planen. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras.

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter tillsammans med kommunens förslag till eventuella revideringar i ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.

Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. I Kalix kommun har samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden delegation att anta detaljplaner.

Laga kraftOm inget överklagande inkommit tre veckor efter antagandet vinner detaljplanen laga kraft. Bygglov enligt detaljplanen kan därefter medges.

Standardförfarande

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Dialog förs med länsstyrelsen, berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

SamrådsredogörelseEfter samrådet sammanställs inkomna synpunkter tillsammans med kommunens förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i processen vid standardförfarande, men bedöms öka tydligheten inför granskningen.

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta planförslaget granskas under minst två veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta de som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet. Den som vill lämna synpunkter ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planen. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras.

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter tillsammans med kommunens förslag till eventuella revideringar i ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.

Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. I Kalix kommun har samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden delegation att anta detaljplaner.

Laga kraftOm inget överklagande inkommit tre veckor efter antagandet vinner detaljplanen laga kraft. Bygglov enligt detaljplanen kan därefter medges.

Begränsat förfarande

Detaljplaner som är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och överensstämmer med översiktsplanen kan handläggas med begränsat förfarande. Det innebär att det bara behövs ett samrådstillfälle innan antagande. En detaljplan som handläggs enligt standardförfarande kan växla till begränsat förfarande om samtliga som ingår i samrådskretsen aktivt godkänner planförslaget. I sådant fall stryks granskningsskedet ur processen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan (BMP)

Inom ramen för samrådet ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Detta innebär bland annat att kommunen ska genomföra ett undersökningssamråd, och fatta ett särskilt beslut om betydande miljöpåverkan kan antas eller inte. Om betydande miljöpåverkan kan antas ska en miljöbedömning göras. Vid betydande miljöpåverkan ska utökat förfarande användas.