Skip to content
Sök

Ärendelista 2021-08-24

Samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde tisdag 24 augusti 2021 i Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen klockan 08.30. OBS! på grund av rådande omständigheter med coronaviruset finns ingen allmän del

Samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde tisdag 24 augusti 2021 i
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen klockan 08.30. för att behandla följande ärenden:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Delegationsbeslut
 4. Meddelanden
 5. Månadsrapport januari - juni 2021
  Dnr 2019-1101-ADM
 6. Upphandling - nybyggnad ridhus, Björknäs 1:41 - antagande av anbud
  OBS! inget utskick, presenteras på nämnden*
  Dnr 2021-00162 05
 7. Rolfs 1:46, hyreskontrakt Grytnäs f.d. hälsocentral - hemtjänstlokal
  Dnr 2020-00230 29
 8. Fogsvansen 3, anmälan attefalls komplementbyggnad
  Dnr 2021-671-BAB
 9. Länsman 6, fasadändring
  Dnr 2021-673-BLB
 10. Kalix 4:13 med fler, ny detaljplan för del av Strandängarna
  Dnr 2021-583-PDP
 11. Förvaltningschefen informerar
  - Information om uthyrningsstugorna på Kalix Camping
  - Eventuellt platsbesök på Rågholmen och Lappbäcken i september

Anne Vanhapiha
Nämndsekreterare