Flyttning av fordon

Här hittar du information om flyttning och omhändertagande av fordon som står felparkerade eller uppställda på gatumark eller annan allemansrättslig mark. Du får även veta vad som gäller om ditt fordon har blivit flyttat.

Felaktigt parkerade eller uppställda fordon som står trafikfarligt eller hindrande får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, kommun eller polismyndighet. Beslut om flyttning regleras i lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:198).

Anmäl överträdelser

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade, eller kan
klassas som ett fordonsvrak kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på
telefon 0923-650 77 eller göra en felanmälan.

Vem beslutar?

Trafikverket beslutar inom vägområdet på det allmänna vägnätet. Kommunen
beslutar i övriga fall.

Beslut om flyttning av fordon i kommunen

Det är Teknisk försörjning som tar beslut om flyttning av fordon om
fordonet är placerat på gata eller allmän plats, i naturen eller i park- och
grönområde.

Villkor för flyttning av fordon

Kommunen har rätt att flytta fordon om:

 •  det är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
 • det är felparkerat och har stått på samma ställe i minst sju dygn
 • det utgör en fara eller trafikhinder
 • det kan anses vara ett fordonsvrak
 • det är felparkerat på plats för rörelsehindrad
 • det är felparkerat på busshållplats eller lastplats (lastzon)
 • det är felparkerat på gång- eller cykelbana
 • det är felparkerat på eller för nära övergångsställe 

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, i dåligt skick av ringa eller inget värde kallas
fordonsvrak. En skrotbil som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska fraktas
till bilskroten. Registrerad ägare får beslut och protokollskopia per post samt
faktureras kostnaderna för flyttning och skrotning.

Fordon som inte är fordonsvrak

Fordon som flyttas förses med en röd lapp och fraktas till kommunens
uppställningsplats. Protokoll upprättas och beslut meddelas på protokollet. Polis och
fordonsägare får beslut om flytten. Ägare måste betala kostnaderna för flytten innan
fordonet lämnas ut.

Kostnader och ersättningar

I samtliga fall där kommunen flyttar ett fordon debiteras fordonsägaren en fastställd
kostnad.

        
 • Skapad: 2013-05-06
 • Senast ändrad: 2013-05-06
 • Sidansvarig: Webmaster