Skip to content
Sök

Intervjuer och samtal om hållbarhet

Kalix kommun har genomfört omfattande intervjuer med förvaltningarnas ledningsgrupper samt ledningarna för Kalixbo och Kiab.

Dessa diskussioner har centrerats kring befintliga åtgärder inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och framtida visioner för vårt hållbarhetsarbete. Medan vissa enheter har arbetat med dessa frågor under en längre tid, är det för kommunen som helhet en nyare frågeställning.

Viktiga frågor vi ställt:

  • Vad har gjorts hittills för att jobba hållbart?
  • Hur ser du på vårt hållbarhetsarbete framgent?

Analys och sammanställning:

  • Sammanställningen genomfördes tematiskt och kopplades till kommunens övergripande mål samt de globala målen i Agenda 2030.
  • Syftet är att skapa tydliga länkar mellan lokal verksamhet och globala hållbarhetsmål.
  • Vi ska bli en kommun som är bra på att arbeta med hållbar utveckling, ur alla dimensioner. Vi måste bli bättre och anstränga oss hårdare, i hela koncernen, både politiker och medarbetare. Det är en process för att få med sig alla – håll i och håll ut. Vi ska vara föregångare i det här arbetet, alla brinner väl för ett attraktivt Kalix.
  • Det behöver finnas ett ställningstagande, politiskt eller på chefsnivå så att jag som medarbetare är medveten om prioriteringsordningen. Kommunen måste engagera sig och vara en aktiv aktör i hållbarhetsprocessen. Det handlar om att stärka arbetet med hållbar utveckling och göra medarbetarna mer medvetna om vad de kan göra. Hållbarhetsperspektiven kan i högre grad genomsyra de verksamhetsuppföljningar som görs. På så vis ökas engagemanget och medvetenheten i organisationen samtidigt som det blir tydligt att detta är allas ansvar. Det är också en metod för att arbeta för ett förändrat beteende och ställa om till ett mer proaktivt arbetssätt.
  • Vi behöver arbeta mer i tvärgrupper mellan olika yrkeskategorier, dels för att skapa ett bättre samarbete mellan olika grupper, dels för att bättre kunna stötta och bidra till det gemensamma uppdraget. Det är sannolikt också en positiv katalysator som bidrar till en naturlig medvetenhet kring hållbar utveckling. Det är på gång redan idag men det behöver breddas, för att frigöra sig från det ekonomiska perspektivet som dominerande faktor och i större omfattning inkludera de ekologiska och sociala aspekterna.
  • En person nämner overshoot day och menar att det är skrämmande att vi i Sverige gör av med våra ”tilldelade” resurser redan i början av april. Läs mer på sidan Country Overshoot Days 2024 - Earth Overshoot Day.