Skip to content
Sök

Flyttning av fordon

Här hittar du information om flyttning och omhändertagande av fordon som står felparkerade eller uppställda på gatumark eller annan allemansrättslig mark. Du får även veta vad som gäller om ditt fordon har blivit flyttat.

Felaktigt parkerade eller uppställda fordon som står trafikfarligt eller hindrande får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, kommun eller polismyndighet. Beslut om flyttning regleras i lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:198).

Anmäl felaktigt lämnade fordon och fordonsvrak

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade, eller kan
klassas som ett fordonsvrak kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen via
kommunens växel 0923-650 00 eller göra en felanmälan.

Vem beslutar?

Trafikverket beslutar inom vägområdet på det allmänna vägnätet. Kommunen
beslutar i övriga fall.

Beslut om flyttning av fordon i kommunen

Det är Teknisk försörjning som tar beslut om flyttning av fordon om
fordonet är placerat på gata eller allmän plats, i naturen eller i park- och
grönområde.

Villkor för flyttning av fordon

Kommunen har rätt att flytta fordon om det:

 • är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
 • är felparkerat och har stått på samma ställe i minst sju dygn
 • utgör en fara eller trafikhinder
 • kan anses vara ett fordonsvrak
 • är felparkerat på plats för rörelsehindrad
 • är felparkerat på busshållplats eller lastplats (lastzon)
 • är felparkerat på gång- eller cykelbana
 • är felparkerat på eller för nära övergångsställe 

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, i dåligt skick av ringa eller inget värde kallas
fordonsvrak. En skrotbil som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska fraktas
till bilskroten. Registrerad ägare får beslut och protokollskopia per post samt
faktureras kostnaderna för flyttning och skrotning.

Fordon som inte är fordonsvrak

Fordon som flyttas förses med en röd lapp och fraktas till kommunens
uppställningsplats. Protokoll upprättas och beslut meddelas på protokollet. Polis och
fordonsägare får beslut om flytten. Ägare måste betala kostnaderna för flytten innan
fordonet lämnas ut.

Kostnader och ersättningar

I samtliga fall där kommunen flyttar ett fordon debiteras fordonsägaren en fastställd
kostnad.

Hur gör jag för att bli av med min uttjänta bil?

När du som bilägare anser att din bil är uttjänt och inte länge ska användas, se till att den hamnar hos en auktoriserad bildemonterare som miljöhanterar och återvinner/skrotar den korrekt. Du hittar auktoriserade bildemonterare och all information via www.bilretur.se

När du lämnar bilen ska du ha med dig:

 • Påskrivet registreringsbevis, del 2 (den gula delen) av det senast utfärdade registreringsbeviset.
 • Legitimation.
 • Om du inte är ägare till bilen behöver du också fullmakt från ägaren.

Observera!
När du lämnar ditt fordon till bildemonterare ska du som fordonsägare säkerställa att fordonet hamnar inom bildemonterarens fastighet. Ta därför kontakt med bildemonteraren innan och kom överens om var och när du kan lämna ditt fordon.

Kompletta uttjänta bilar får du lämna utan kostnad. Om det däremot saknas delar som motor, växellåda, katalysator eller dylikt kan bildemonterare ta ut en avgift. De kan också ta ut en avgift om man har fyllt bilen med annat avfall.