Skip to content
Sök

Parkering i Kalix kommun

I Kalix finns finns åtskilliga parkeringsplatser. På gator, parkeringsplatser och på enskild mark. Det är viktigt att du följer parkeringsreglerna som är lite olika beroende på var du ställt din bil. En enkel grundregel gäller alltid för parkering. Följ skyltning!

På de platser där särskilda parkeringsregler gäller är det alltid skyltat för detta. Det kan gälla såväl förbud som tidsbegränsad parkering eller annat. På Transportstyrelsens sida kan du läsa mer om olika vägskyltar.

Allmänna regler

Det finns även allmänna trafikregler om parkering som inte skyltas. En allmän regel är att inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Andra allmänna regler är att inte stanna eller parkera i korsning, nära övergångsställe eller på annat sätt så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

Du kan läsa mer om allmänna trafikregler för stannande och parkering på undersidan "Allmänna regler för stannande och parkering".

Felparkeringsavgifter

Enligt beslut i Kommunfullmäktige gäller följande felparkeringsavgifter:                                              

Typ av felparkering Felparkeringsavgift

Utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap 49 a §)  

300 kronor.
Felparkering på plats för rörelsehindrad 1 000 kronor.

 
Övrig felparkering
 

500 kronor.

Hur gör jag om jag vill överklaga parkeringsböter?

Kommunen anlitar en entreprenör för parkeringsövervakning, läs mer på huvudsidan om parkeringsövervakning. Frågor om rättelse eller bestridande av parkeringsanmärkning görs enligt nedan. På parkeringsanmärkningen står också denna information. 

Vill du överklaga en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift är det viktigt att du vänder dig till rätt instans eller person. Det finns två typer av parkeringsanmärkningar, på allmän gatumark samt på kvartersmark

Överklaga en felparkeringsavgift

Gäller parkeringsanmärkningen allmän gatumark har du fått en felparkeringsavgift. Transportstyrelsen sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunernas gator. Läs mer på deras webbsida

Har du synpunkter på en felparkeringsavgift ska du alltid prata med Polismyndigheten. Parkeringsavgiften ska betalas i tid även om du tänkt överklaga parkeringsanmärkningen. Efter att avgiften har betalats har du sex månader på dig att överklaga.
Överklaganden av felparkeringsavgift handläggs av:
Polismyndigheten i Luleå
Box 501 35
973 24 Luleå

Överklaga en kontrollavgift

Gäller parkeringsanmärkningen kvartersmark har du fått en så kallad kontrollavgift. Det står på kontrollavgiften vem som har utfärdat den. Om du vill överklaga kontrollavgiften ska du vända dig till den som har utfärdat den. Går ärendet vidare ska talan väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum.