Skip to content
Sök

Vinterväghållning

Vinterväghållningen på de kommunala vägarna sköts på upphandling av BDX och FOMAB. Här kan du läsa mer om vilka områden respektive entreprenör ansvarar för och vad som gäller angående vinterväghållning i Kalix.

BDX har hand om Kalix centralort, Grytnäs-Vallen-Innanbäcken-Månsbyn, Bredviken-Risön-Karlsborg-Vånafjärden, Nyborg-Storön-Östanfjärden och Vitvattnet.

FOMAB har hand om Pålänge, Siknäs, Töre, Morjärv, Sangis, Björkfors och Båtskärsnäs, Lappbäcken, Sandviken..

Vid eventuella problem och frågor som rör vinterväghållning ska i första hand entreprenören kontaktas. Kommunens system för felanmälan går även att använda i mindre brådskande fall. www.kalix.se/felanmalan

Du når entreprenörerna via:

Information till fastighetsägare

Vinterväghållning

Vinterväghållningen startar då snödjupet för entreprenaden har uppnåtts. Inga uppfarter skottas.

Fastighetsägare kan underlätta vinterväghållningen på flera sätt, bland annat genom att inte parkera bilen på vägen. OBS! Utforsling av snö till gata och kommunala marker är förbjuden!

Träd och grenar

Träd och grenar som hänger ut över vägområdet (utanför din tomt) ska ha en fri höjd av 2,5 meter på gång- och cykelväg samt trottoar och 4,5 meter på övrig väg. Det är fastighetsägarens ansvar att tillse detta.

Kommunen öppnar inga infarter vid vanlig plogning, när isrivning utföres (när det packats ett tjockt lager is på vägen, vanligtvis på våren) öppnas dock infarter.

Postlådor

Postlådor ska vara monterade vid tomtgräns eller minimum en meter från vägkant. För skada på plogfordon som orsakas av felplacerad postlåda kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig. OBS! Felplacerade postlådor ersätts ej!

Skador

Det kan uppstå skador på grund av vinterväghållningen. till exempel att de stora fordonen och maskinerna orsakar skador på staket med mera. Skulle något sådant inträffa, meddela ansvarig entreprenör så att skadorna kan dokumenteras.

Sopkärl

Sopkärl ska vara indragna från vägområdet vid icke tömningsdagar. 

Sandning

Undvik halkolyckor – ta med egen hink och hämta sand gratis på kommunens avfallsanläggning, Vitvattensvägen 116. Sandlåda finns också uppställd utanför grindarna. Möjlighet att hämta sand/grus finns även vid reningsverken i Sangis, Morjärv och Töre.