Skip to content
Sök

Samhällsskydd & Beredskap

Att förebygga brott och främja trygghet är viktigt för att främja livskvalitén i en kommun och få fler att vilja bosätta sig i Kalix kommun.

Kalix kommun har ett stort ansvar gentemot kommuninnevånarna, besökare, näringsliv och anställda. Kommunen skall vara och uppfattas som en trygg och säker kommun. För att uppnå detta krävs långsiktig planering och en stor förståelse för skade- och olycksförebyggande arbete.

Kalix kommuns förebyggande säkerhets- och trygghetsarbete ska vara att värna om liv och hälsa samt erbjuda invånarna och de som vistas i kommunen en säker och trygg kommun. Kalix ska säkerhetsställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen och i dess bolag, vilket innebär så få störningar på samhällsviktiga funktioner som möjligt. Kommunen arbetar aktivt med att stärka personsäkerheten samt verka för att hindra och begränsa skador på miljö och egendom. Kalix kommun ska ha en hög förmåga att upprätthålla informationssäkerhet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet avseende information och informationstillgångar.

Till vardags när allt fungerar utan störningar fokuserar kommunen på förberedande åtgärder, där fokus är att identifiera risker och sårbarheter samt planering för att åtgärda dessa. Vi gör också planer för hur vi ska organisera oss i händelse av kris, extraordinär händelse och krig.

Kontaktuppgifter:

Bild av Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten

Kalix kommuns säkerhetsenhet arbetar med att stärka kommunens beredskap, samverkar med andra myndigheter och organisationer, ger stöd och råd i säkerhetsfrågor med mera.