Sök

Farthinder

Frågor om farthinder förekommer ofta. Det upplevs ibland att fordon kör fortare än vad som är tillåtet och lämpligt i bostadsområden.

Trafikmätningar i vanliga kvartersområden i Kalix har dock visat på att det sällan uppfyller sådan trafikmängd och hastighet som gör det motiverat att anlägga gupp, bygga sidoförskjutningar eller anlägga andra typer av permanenta farthinder. Kommunen brukar i dessa fall föreslå att den sökande sätter ut blomlådor istället, om platsen är lämpad för det. Läs mer om blomlådor genom att följa länken i sidmenyn.

För att uppföra farthinder krävs att det är väl motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt. Prioriterade platser för farthinder är farliga övergångar för oskyddade trafikanter, där det finns en ovanligt hög trafikmängd och hastighet.