Teknisk försörjning sköter parker och grönområden inom allmän platsmark.

Frågor som gäller skötsel och underhåll kan skickas in via Felanmälan – Gator och teknisk försörjning.