Skip to content
Sök

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig avgift

Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig avgift

  • fast avgift som är lika för servering till allmänheten och till slutna sällskap
  • rörlig avgift baserad på restaurangens omsättning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker under föregående år. Uppgifterna redovisar du i restaurangrapporten

Avgiften återbetalas inte vid till exempel ägarskifte, denna kostnad görs upp mellan säljare och köpare. Tillsynsavgiften för serveringstillstånd bekostar vårt arbete med tillsyn och inspektion.

Vilken tillsyn/inspektioner görs:

Yttre tillsyn

  • Inspektion på serveringsstället

Inre tillsyn

Vid inre tillsyn gör vi kontroller mot till exempel

  • Skatteverket
  • Kronofogdemyndigheten
  • Bolagsverket mm.

Förebyggande tillsyn

  • Informationer, utbildningar

Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som handläggaren på avdelningen har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, kontroller, beredning och beslut.

Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och indexreglerad, det vill säga att den kan räknas upp årligen.

Tillsynsavgifterna faktureras ut årligen.

Även an avgift tas ut för prövning av serveringstillstånd, se Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen