Skip to content
Sök

Egenkontroller

Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera den för att motverka eller förebygga hälso- eller miljöproblem. Detta är ett krav i lagstiftningen, miljöbalken.

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Detta gäller alla. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

Särskilda krav på egenkontrollen har:

  • fastighetsägare
  • miljöfarlig verksamhet
  • skola & förskola
  • verksamhet som hanterar livsmedel

Omfattning och anpassning

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel eller medför en liten risk för miljön.

Kontrollprogram

Om miljöförvaltningen förelagt kontrollprogram för en verksamhet gäller det parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Miljöledning

Införande av miljöledningssystem är, till skillnad från kraven på egenkontroll, frivilligt. Verksamheter som infört miljöledningssystem som till exempel ISO 140 01 eller EMAS bör i allt väsentligt redan leva upp till kraven på egenkontroll, men även dessa verksamheter kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll.

Påföljder

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som ska betalas av en verksamhetsutövare om denne inte följer kraven enligt bland annat egenkontrollförordningen. Detta gäller tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Tillsynsmyndigheten oftast kommun beslutar om miljösanktionsavgift.

En annan påföljd kan vara att åtal väcks om inte kraven på egenkontroll följs.
För verksamheter som inte är tillstånds eller anmälningspliktiga finns inga bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig kontroll, men avgift kan utgå för överträdelser av andra regler.

För alla verksamheter gäller dock att tillsynsmyndigheten kan förelägga om att vidta åtgärder om just egenkontrollen är otillräcklig. Vilka överträdelser som medför miljö- sanktionsavgift framgår av bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Egenkontroll enligt andra lagar

Enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller krav på "systematiskt arbetsmiljöarbete" (det som tidigare kallades internkontroll). Det systematiska arbetsmiljöarbetet granskas av statliga Arbetsmiljöinspektionen (tidigare Yrkesinspektionen) och inte av kommun eller länsstyrelsen.

Kraven i räddningstjänstlagen på förebyggande brandskyddsarbete är också en form av egenkontroll. Närmare anvisningar finns i Räddningsverkets Allmänna råd 2001:2 Systematiskt brandskyddsarbete.

För vissa verksamheter finns ytterligare bestämmelser i andra lagar om särskild egenkontroll. Det gäller till exempel krav på egenkontrollprogram enligt livsmedelslagen för livsmedelsindustri, restauranger med fler.