Skip to content
Sök

Receptfria läkemedel

Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas på andra ställen än apotek. Kommunen ansvarar för tillsyn av att verksamheterna följer gällande regler.

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket, därefter har kommunen tillsynsansvaret.

Egenkontroll

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram.

Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Kommunerna har ansvaret för kontroll av att reglerna för försäljning av receptfria läkemedel följs, och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Tillsyn

I Kalix kommun är det bygg- och miljöavdelningen som utövar tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller de regler som gäller och har en fungerande egenkontroll. Om det finns brister, rapporteras detta till Läkemedelsverket för vidare åtgärder.

 Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en årlig avgift av de som säljer receptfria läkemedel. Kalix kommun tar ut årlig tillsynsavgift för tillsyn hos verksamhetsutövaren

 

Varför ska din verksamhet betala tillsynsavgift?

Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, i stället för att bekostas med skattemedel.

Det är kommunfullmäktige i Kalix kommun som beslutar om storleken på avgifter och timtaxor för den kontroll som samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen tillsynsverksamhet utför.

Vad ingår i avgiften?

Avgiften tas ut för att bygg- och miljöavdelningen har kostnader för att göra tillsyn. Tillsynen innebär att avdelningens inspektörer genomför kontroller,  Bygg- och miljöavdelningen tillsyns- och prövningsverksamhet har inget vinstsyfte. Intäkterna ska täcka kostnaderna för handläggning av tillsynsverksamheten.

Betalar du som företagare en årsavgift behöver inte det innebära att bygg- och miljöavdelningen besöker din verksamhet varje år. Exempelvis kan en bransch få tillsynsbesök vart tredje år.  I en årsavgift ingår avdelningens kostnader för administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning, skriftlig uppföljning med mera.

Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som handläggaren på avdelningen har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, kontroller, beredning och beslut m.m.

Du ska alltid meddela bygg- och miljöavdelningen verksamhetsförändringar

 

 

Här finner du blanketter för försäljning av receptfria läkemedel