Skip to content
Sök

Brandfarlig och explosiv vara

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt. Regelverket är omfattande och ställer höga krav på hanteringen. I samband med själva hanteringen krävs även tillstånd i enlighet med lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen gäller all sorts hantering, överföring och import.

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara avses explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Läs mer, under rubrikerna brandfarlig vara eller explosiv vara i menyn, om vad det innebär för dig som söker tillstånd.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för tillstånd. Avgiftens storlek varierar utifrån hanteringens omfattning och komplexitet.

Lästips

Mer information om brandfarlig och explosiv vara hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, hemsida.

MSB har även publicerat en handbok i hur explosiva varor ska hanteras som du kan läsa och ladda ner.