Skip to content
Sök

Ventilationskontroll

En inomhusmiljö får inte ge upphov till dålig hälsa hos de som använder eller bor i lokalen. I lagstiftningen anges vilka krav en bostad och en allmän lokal ska uppfylla för att vara bra.

Problem med fukt och mögel kan till exempel ge upphov till allergiska besvär. Förhöjd radonhalt kan medföra en ökad risk för lungcancer. Kyla, drag och buller är andra problem, som behöver åtgärdas.

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det inte hjälper kan du ta kontakta med oss på Samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöavdelning. Samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över inomhusmiljö. Om vi bedömer situationen som en olägenhet (besvärande) kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Mer om fastighetsägarens ansvar och egenkontroll finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida.

Radon

Radon är ett ämne som inte känns eller syn men som ändå kan klassas som olägenhet (besvär) på grund av vetenskapligt belagd påverkan på hälsan. Höga radonhalter i bostäder kan komma från byggmaterial eller berggrund. Detta kan avges från blå lättbetong som tillverkades av alunskiffer mellan åren 1929-1975.

Det finns gränsvärden för hur höga radonhalter som får finnas i bostadshus.
Höga radonhalter från marken förekommer inom vissa områden med uranrika bergarter. Kalix kommun har tagit fram en övergripande radon riskkarta där de markområden som har risk för höga radonhalter är markerade.

Problem med för hög radonhalt kan åtgärdas med olika ventilationsåtgärder. Åtgärderna skiljer sig åt om det är radon från mark eller byggmaterial. Har man i sin bostad värden som överskrider 200 Bq/m3 har man möjlighet till att söka bidrag för åtgärder. Blankett och mer information om detta finns på Radonguiden, Boverket och strålsäkerhets myndigheten. Ansökan handläggs av länsstyrelsen. 

Mätning

En radongasmätning görs genom att spårfilmsdosor placeras ut i lokalerna under minst två månaders tid för att ett årsmedelvärde ska kunna fås. Mätningen ska göras vintersäsong mellan oktober-april månad. För att utföra en radonmätning av luft kontakta ett av Swedac ackrediterat mätlaboratorium:

Legionella

I Sverige beräknas minst 500 personer per år insjukna i Legionella, men endast cirka 40 fall registreras. Legionella kan orsaka en form av lunginflammation ”legionärssjuka” som kan vara farlig främst för äldre eller andra med nedsatt motståndskraft. Legionellabakterien kan även orsaka influensaliknande symtom ”Pontiacfeber” som normalt går över av sig själv. De flesta som utsätts för bakterien insjuknar inte. Symptomen på legionärssjuka är först influensaliknande. Hög feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärtor, diarré och magsmärtor kan förekomma. Sedan följer andningssvårigheter och andra lungsymptom.

Legionella förekommer naturligt i sjöar och vattendrag. De kan komma in i vattensystem och föröka sig i ljummet vatten. Vatten som innehåller höga halter av legionella och som inandas - vid exempelvis duschning - kan medföra legionärssjuka. Däremot är det inte farligt att dricka sådant vatten. Sjukdomen smittar inte heller från person till person. Legionella växer till mest vid temperaturer mellan 20 och 45 grader. Stillastående vatten, långa ledningar eller "blindtarmar" ger tillräcklig uppehållstid för bakterierna att växa till. Legionella hittas därför sällan i kallvatten och mindre vattensystem. Risken är betydligt allvarligare i större fastigheter (sjukhus, hotell, stora förvaltningsbyggnader). Bakterien kan också sprida sig i ventilationssystem och bubbelpooler.

Stillastående halvvarmt vatten bör alltså undvikas. Vissa gummi- och PVC-material i packningar och duschar främjar också tillväxten. Mer att läsa om legionella finns i  
Boverkets broschyr "Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?"

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningens miljöinspektör nedan.

Ventilationskontroll

Väl fungerande ventilation är en förutsättning för bra inomhusklimat. Genom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) testas funktion och kvalitet på ventilationssystemen. Bra inomhusklimat ger friskare människor samt god drift- och energiekonomi. Målet är att alla byggnader där människor vistas ofta eller länge, ska ha en dokumenterat fungerade ventilation.

Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat. Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och kan med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder om brister förekommer.

Mer om obligatorisk ventilationskontroll finns att läsa på Boverkets hemsida

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen:
Telefon: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se