Skip to content
Sök

Riktlinjer för serveringstillstånd

Kalix kommun har sedan 1999 haft riktlinjer för serveringstillstånd som ett tillägg utöver bestämmelserna i alkohollagen.

Kommunerna har möjlighet att inom alkohollagens ramar utforma riktlinjer för tillståndsgivningen. Arbetet på lokal nivå anses avgörande för ett framgångsrikt resultat. Krogen är en särskilt utsatt miljö, då det ofta är här som ungdomar för första gången kommer i kontakt med både alkohol och narkotika.

Bedömning av serveringstillstånd görs utifrån bestämmelser och kommentarer enligt alkohollagen (SFS 2010:1622). Alkohollagstiftningen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar, och är i första hand en social skyddslagstiftning. Alkoholpolitiska hänsyn har alltid företräde över företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Med riktlinjernas hjälp ska det gå att förutse om en planerad etablering kan ges tillstånd. Riktlinjerna ska även tydliggöra vad som förväntas av den som ansöker om provsmaknings- eller serveringstillstånd. 

När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd?

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får inte säljas om det inte finns rätt till det enligt alkohollagen. Med försäljning menas varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning.

För att få sälja/servera alkohol behövs serveringstillstånd, detta gäller både för servering till allmänheten och till slutna sällskap.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, slutet sällskap, och

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs någon yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. (Med lättdrycker menas drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent, exempelvis läsk, kaffe och lättöl).

Tillstånd för provsmakning/servering av alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället finns. Ansökan om provsmaknings- eller serveringstillstånd görs skriftligen hos kommunen. 

ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Handläggningstider vid ansökan 

Rättsregel

Enligt 5§ alkoholförordningen ska en kommun besluta om serveringstillstånd senast fyra månader efter att en fullständig ansökan har kommit in.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 

Handläggningen av ärendet börjar från det att komplett ansökan kommit in, se därför till att bifoga alla handlingar som krävs för en ansökan. Erfarenhet har visat att beslut om avslag ibland tar något längre tid.
Observera att handläggningstiden,  kan vara betydligt längre under till exempel jul och sommar på grund av hög arbetsbelastning och semestrar.

Det är viktigt att poängtera att rättssäkerheten är viktigare än tidsaspekten och att varje nyansökan ska utredas grundligt. 

Kommunens informationsskyldighet  

Rättsregel

Kommunen är skyldig att informera om vad som gäller enligt denna lag och anslutande författningar.  

Alkohollagens grundläggande bestämmelser - rättsregler

En ansökan om tillstånd enligt alkohollagen bedöms utifrån alkohollagens krav. 

Sökandens lämplighet

För att få tillstånd måste sökanden kunna visa att denne lever under personliga och ekonomiska förhållanden som är lämpliga för att utöva verksamheten. Personen måste också kunna garantera att verksamheten ska bedrivas i enlighet alkohollagen.

Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

Sökanden ska kunna visa att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Bevisbördan ligger hos den sökande. För bedömning av sökandes personliga lämplighet att bedriva serveringsverksamhet gör kommunen en så kallad vandelsprövning samt en prövning av sökandens ekonomiska skötsamhet.

Om sökanden varit inblandad i brottslig verksamhet görs i varje enskilt fall en bedömning utifrån brottets art, svårighetsgrad och betydelse för bedrivande av servering.

När sökanden är en juridisk person - det vill säga en organisation, en förening, ett företag eller annan sammanslutning - omfattas även personer med betydande inflytande i denna.

Den som är under 20 år eller har förvaltare enligt föräldrabalken får inte sälja alkoholhaltiga drycker. 

Information om kunskapsprov och rutiner kring proven

Den som ansöker om provsmaknings- eller serveringstillstånd ska göra ett prov, som visar att denne kan tillräckligt mycket om alkohollagen och anslutande bestämmelser. Alla med personligt betydande inflytande i bolaget eller serveringen måste också godkännas på kunskapsprovet.

Huvudregeln är att denna kunskapsprövning alltid ska ske. Undantag kan göras för personer:

 • som redan har serveringstillstånd minst motsvarande aktuell ansökan, och vars kunskaper inte kan ifrågasättas.
 • som i en annan kommun har tillstånd minst motsvarande aktuell ansökan, och kan styrka flerårig erfarenhet utan anmärkning.

Kommunen får även göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om den avser ett enstaka tillfälle.

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram enhetliga prov som ska ligga till grund för kommunernas prövning av den sökandes kunskaper om alkohollagstiftningen.
Kunskapsprovet görs via dator och avläggs hos kommunen, kunskapsprovet kan samordnas med andra kommuner. Sökanden ska kunna uppvisa godkänt resultat på provet innan tillstånd kan beviljas. Sökanden ska ges möjlighet till två omprov.
 

Krav på mat och lokaler

Permanent tillstånd för servering till allmänheten får endast beviljas om ett kök finns i anslutning till serveringslokalen. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas, och gästerna ska kunna välja från ett varierat utbud av maträtter.

Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som används av tillståndshavaren. Flera tillståndshavare kan dock få särskilt tillstånd att utnyttja ett gemensamt utrymme (se även avsnittet gemensamt serveringsutrymme).

Serveringsstället ska vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt, och livsmedelsverksamheten i lokalen ska vara registrerad hos miljö- och byggförvaltningen. Gästtoaletter ska finnas i tillräckligt antal, och personaltoalett ska finnas för de anställda.

Serveringslokalen ska ha ett tillräckligt antal sittplatser för matservering, och vara överblickbar för personalen. Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet. Lokal och möbler ska vara av rimlig standard (restaurangmiljö). Om det finns en drinkbar får den bara ta upp en mindre del av serveringsställets totala yta och den måste dessutom ligga nära matsalen.

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får beviljas om serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering till slutet sällskap.

Under sen kvällstid, efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett enklare utbud, såsom kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Maten ska under hela serveringstiden marknadsföras på ett tydligt sätt för gästerna.

Det krävs ingen matservering för att få servera starköl och vin i förhall - till teater eller konsertlokal - under paus i föreställning eller konsert. Matservering är heller  inget krav vid provsmakning. 

Krav på personal

Tillståndshavaren - eller den som av denne utsetts till serveringsansvarig - ska se över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Vid rumsservering gäller inte närvarokravet.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska till kommunen
anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Tillståndshavaren ska även upplysa de som är utsedda till att vara serveringsansvariga om vad
detta innebär.

Anlitad serverings- och kökspersonal måste vara anställd av tillståndshavaren eller inhyrd av ett bemanningsföretag. Det samma gäller personer som anlitas för uppgifter av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som tillsatts enligt 2 § 4 punkten i lagen (1980:578) om ordningsvakter.

Restaurangskolor med serveringstillstånd och andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever efter överenskommelse med restaurangskolan. 

Avslag

Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste alltid förklaras. Antingen med hänvisning till sökanden, serveringsstället eller till att särskild risk för människors hälsa befaras uppstå i fråga om ordning och nykterhet. Ibland ingår svåra avvägningar vid tillståndsprövningen där olika intressen ställs mot varandra.

Alkohollagstiftningen har dock tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en social skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska ska de alkoholpolitiska ha företräde. 

Bestraffningar

Tillstånd för servering av alkohol är inte en rättighet, utan ett förtroende från samhällets sida. Att bedriva alkoholservering är förknippat med stort ansvar, vilket betonas i alkohollagen. Ansvaret för att alkoholservering sker i enlighet med bestämmelserna ligger hos tillståndshavaren. 

Erinran/Varning

En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran. En varning får meddelas i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser om tillståndsinnehavaren:
1. inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets beviljande, eller
2. inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor eller bestämmelser som meddelats med stöd av lagen. 

Återkallelse

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om:
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
3. tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen eller övriga villkor för tillståndet på sätt att varning inte räcker. Alternativt kan denne ha fått en eller flera varningar utan att att ha rättat till problemen. Tillstånd för gemensamt serveringsutrymme får återkallas om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som brutit mot tillståndets villkor. 

Ansvarsfull alkoholservering 

Riktlinjer Kalix kommun

Kommunen ska i dialog och samverkan med restaurangbranschen och berörda myndigheter verka för en bra restaurangmiljö som präglas av en ansvarsfull alkoholservering. Ansvarsfull alkoholservering är en vetenskapligt beprövad arbetsmetod för att förebygga och minska
alkoholrelaterat våld och skador i restaurangmiljö. Kommunen ska arbeta enligt arbetsmetoden.

Ansvarsfull alkoholservering för att förebygga och minska alkoholrelaterade skador i restaurangmiljö.

Remissuttalanden

Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 11§ alkohollagen ska kommunen hämta in polisens uttalande vid en prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som slutet sällskap. Kommunen ska också hämta in polisens uttalande vid en prövning av tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 kapitlet 16§ ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara brandsäkra. 

Riktlinjer Kalix kommun

Kommunen tar in uttalanden från följande myndigheter:

 • Polismyndigheten – exempelvis vad gäller sökandes lämplighet, behovet av ordningsvakter och serveringstider.
 • Räddningstjänsten – om serveringslokalen är lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten informerar även tillståndsmyndigheten om grundläggande brandskyddsbestämmelser åsidosätts av en tillståndshavare.
 • Skatteverket – aktuella uppgifter om bolaget samt om sökanden har några skulder eller andra anmärkningar.
 • Kronofogdemyndigheten – om uppgifter om bolaget samt om sökanden har några skulder eller andra anmärkningar.
 • Kommunens bygg- och miljöavdelning – uppgifter om livsmedelshantering, eventuella närboendestörningar eller andra angelägenheter. 

Olägenheter - problem - besvär 

Rättsregel 

Kommunen får vägra serveringstillstånd om serveringsstället - på grund av placering eller andra skäl - befaras medföra ordningsproblem, onykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Kriterierna för alkoholpolitiska problem prövas i varje fall med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Ett avslag på en ansökan kan således inte enbart grundas på kommunens riktlinjer för serveringstillstånd. 

Riktlinjer Kalix kommun

Alkoholpolitiska problem kan vara

 • Områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt
 • Störningar för omgivningen
 • Särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- eller idrottsmiljöer
 • De fall där polismyndighet avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning.
 • De fall där kommunens bygg- och miljöavdelning (Samhällsbyggnadsnämnden) avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts för eller riskerar att utsättas för buller eller
  andra störningar från serveringsstället. 

Kommunens tillsynsverksamhet 

Rättsregel

Det är kommunen som ansvarar för tillsynen av att den som har serveringstillstånd följer bestämmelserna. Alkohollagen säger vidare att tillsynsmyndigheten får tillträda lokaler samt ta del av bokföring och andra handlingar som berör verksamheten. Tillsynen är - tillsammans med möjligheten till bestraffning - det viktigaste instrumentet för att restaurangverksamheten ska kunna bedrivas enligt lagar och bestämmelser. Att så sker är en förutsättning för att branschen ska kunna konkurrera på sunda och lika villkor. Tillsyn genomförs regelbundet och behöver inte påkallas av någon särskild omständighet.

Riktlinjer Kalix kommun

Kalix kommun ska bedriva effektiv tillsyn i samverkan med andra myndigheter för att följa upp att alkohollagens bestämmelser följs. Av alkoholpolitiska skäl är tillsynen av serveringsställen som serverar mycket alkohol intensivare än av dem som har en blygsammare omsättning av alkoholdrycker.

Förebyggande tillsyn är exempelvis arbete med information, utbildning och nätverksmöten.

Med inre tillsyn avses kontroll av att tillståndshavare fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Kommunen gör regelbundna kontroller av tillståndshavaren hos olika myndigheter, såsom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och polismyndigheten.

Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet - framför allt under kvällar och nätter - för att kontrollera att den följer lagen. Det som kontrolleras vid yttre tillsyn är att restaurangers alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och att restaurangen inte bryter mot lag i övrigt. Yttre tillsynen är en stor del i arbetet mot att förebygga alkoholrelaterade skadeverkningar. Tyngdpunkten i kommunens tillsynsarbete ska läggas på den yttre tillsynen.

Samordnad tillsyn genomförs tillsammans med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Tullverket, Skatteverket och kommunens bygg- och miljöavdelning. Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda myndigheter planerar och genomför tillsammans. Respektive myndighet deltar med stöd av den lagstiftning som gäller för deras sakområde. 

Tillsynsavgifter 

Rättsregel
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. 

Riktlinjer Kalix kommun
Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen. Avgiftsuttaget för permanenta serveringstillstånd grundas på redovisad omsättning. Det finns både en fast och rörlig
avgiftsdel, den rörliga avgiften baseras på omsättningen av alkoholförsäljning. 

VID SERVERING

Serveringstider

Rättsregel
Alkohollagens bestämmelse om serveringstider syftar främst till att motverka problem som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om serveringstider är en viktig del av alkoholpolitiken och social hänsyn ska därför gå före affärs- eller konkurrensmässig hänsyn. Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre serveringstid behöver därför inte innebära bifall till en annan ansökan. 

Riktlinjer Kalix kommun
När kommunen prövar en restaurangs serveringstid beaktas om serveringstiden kan medföra problem för ordning, nykterhet eller risk för människors hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet är avgörande när kommunen prövar sena serveringstider,

 • Senare serveringstid än klockan 03.00 medges ej.
 • Kommunens bygg- och miljöavdelning ska ha bedömt att risk för störningar av närboende kan anses som obefintlig.
 • Polismyndigheten ska ha bedömt att risk för ordningsstörningar inte finns.
 • Vid ansökan om serveringstid efter klockan 01.00 ska polisens synpunkter ges stor betydelse. Det är därför viktigt att sökanden anger skälen till att senare serveringstid önskas. 

Ordning och nykterhet

Rättsregel 

Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet alkohollagen och bestämmelser om servering finns i 8 kapitlet alkohollagen. I alkohollagens första kapitel 11§ andra stycket står det att försäljningen kallas servering om drycken ska förtäras på stället. Bestämmelserna i 3 kapitlet om försäljning är därför tillämpliga även vid servering.

Skador vid försäljning förhindras så gott det går, och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället. Personal vid servering ska se till att måttfullhet iakttas och att störningar med oordning och onykterhet undviks. 

Riktlinjer Kalix kommun

För att leva upp till alkohollagens krav måste tillståndshavaren ha kontroll över serveringen till gästerna och de serverade dryckerna. Det är inte förenligt med alkohollagens krav på återhållsamhet att frånhända sig kontrollen av serveringen genom att servera större mängder
alkohol på en gång till en person eller en mindre grupp människor. Som exempel kan nämnas servering av helflaskor spritdryck, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, användande av drinkvagnar och liknande. Om servering av till exempel helflaskor spritdrycker förekommer får
alkoholdryckerna endast serveras genom sedvanlig bordsservering, vilket innebär att självservering eller självtagning inte får förekomma. Serveringspersonalen serverar då dryckerna i gästernas glas och lämnar inte kvar drycken vid gästernas bord. 

Uteserveringar 

Rättsregel

Enligt 8 kapitel 14§ första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. 

Riktlinjer Kalix kommun

Kommunen kan besluta att dela ut kortare serveringstider på en uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen bestämma vilken tid uteserveringen senast ska utrymmas. Detta eftersom verksamheten inte får störa omgivningen, till exempel de som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har ställt villkor på en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets utrymningstid. Denna är  normalt 30 minuter efter den serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt.

 • Sökanden ska visa att denne har rätt att använda marken, exempelvis genom markupplåtelse.
 • Uteserveringen utgörs till största delen av sittplatser vid bord och är på en klart avgränsad yta i anslutning till restaurangen.
 • Det ska för gästerna tydligt framgå vad som är serveringsyta och därmed var gästerna får vistas med alkoholdrycker. På vilket sätt avgränsningen ska göras kan bedömas i det enskilda fallet,
  gärna i samråd med kommunen.
 • Köket ska vara dimensionerat även för uteserveringen.
 • Serveringstiden kan vid fall av alkoholpolitiska problem som ordnings- eller bullerstörningar begränsas till klockan 22.00 och beviljas inte efter klockan 03.00. 

Gemensamt serveringsutrymme 

Rättsregel
I 8 kapitlet 14§ andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme. 

Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 

Rättsregel
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkoren kan endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat serveringsutrymme. 

Riktlinjer Kalix kommun

Villkoren bedöms i varje enskilt fall, och kan exempelvis avse

 • Tillsatta ordningsvakter.
 • Olika utrymningstider.
 • Olika serveringstider beroende av typ av evenemang på en idrottsanläggning.
 • Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering. 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 2§ alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd förutsätter att det inte är fråga om en regelbundet återkommande verksamhet. 

Riktlinjer Kalix kommun för tillfällig servering till allmänheten

Alkohollagen kräver personlig och ekonomisk lämplighet för att få tillstånd att servera alkoholdrycker vid tillfällig servering till allmänheten. Alkoholserveringen ska ingå i ett evenemang som är ansvarsfullt. Det råder stor återhållsamhet när det gäller serveringstillstånd i samband med evenemang som huvudsak vänder sig till en ungdomlig publik. Risk för problem i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa får inte finnas.

 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas.
 • Grundregeln för tillfällig servering är att det rör sig om maximalt tio tillfällen per år eller tre månader sammanhängande. Vid återkommande verksamhet från år till år ska permanent serveringstillstånd sökas.
 • Servering ska bedrivas på en begränsad serveringsyta där bordsplatser finns.
 • Vid prövning av serveringstidens längd har kommunens bygg- och miljöavdelnings och Polismyndighetens bedömning av risk för störda grannar och ordning stor betydelse.
 • Senare serveringstider än klockan 01.00 medges med återhållsamhet. Kommunen kan vid arrangemang där det förväntas en större publiktillströmning, det vill säga när det är någon
  aktivitet som är utöver den normala verksamheten, bevilja senare serveringstid än 01.00. Detta handlar dock endast om några enstaka tillfällen per år samt maximalt till klockan 03.00.
 • Bedömningen av antalet ordningsvakter sker i samråd med Polismyndigheten.
 • Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse.

Riktlinjer för Kalix kommun för tillfällig servering till slutet sällskap
För att det ska kunna vara frågan om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte fråga om ett slutet sällskap.
Det ska vara en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Den ska ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar.

Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar firma ska också kunna redovisas. Utöver detta krävs att verksamheten antingen bedriver ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten kan bedömas som bestående.

 • Servering medges under normaltid 11.00 – 01.00.
 • Senare serveringstider än klockan 01.00 medges med återhållsamhet. Detta ska dock handla endast om några enstaka tillfällen per år samt maximalt till klockan 03.00.
 • Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker ska arrangören veta vilka personer som deltar. Detta innebär att arrangören på lämpligt sätt i förväg har tagit emot anmälningar
  från de personer som kommer att närvara.
 • Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster/medlemmar under pågående tillställning. Förhållanden som att entréavgifter tas ut eller att medlemskort säljs och att lokalen
  är öppen för nya gäster under tiden tillställningen pågår medför att serveringen anses riktad till allmänheten.
 • Inbjudan/information om tillställningen exempelvis genom brev, annons, flygblad eller via hemsida får bara vara riktad till medlemmar. Annonsering eller liknande får ej ske till
  allmänheten.
 • Maximalt tio tillstånd per år ges till en sökande. Vid återkommande verksamhet från år till år ska permanent serveringstillstånd sökas.