Skip to content
Sök

Serveringstillstånd

Den som i Kalix kommun vill servera alkoholdrycker - det vill säga spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker - mot betalning måste inneha ett serveringstillstånd. Tillståndet söks hos och ges av Kalix kommun.

Serveringstillstånd regleras i enlighet med Sveriges alkohollag (2010:1622).

Serveringstillstånd kan meddelas för:

  • Servering till allmänhet
  • Servering till förening, företag eller annat slutet sällskap

Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas

  1. utan vinstintresse
  2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
  3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
  4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker.

Samtliga fyra villkor ska vara uppfyllda.

Ansökan

För att en ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas, krävs enligt lag en skriftlig ansökan inlämnad till den kommun där serveringen ska bedrivas. Ansökan och anvisningar kan laddas ner under länken "Ansökningar och blanketter" i vänsterspalten. Filens anvisningar innehåller handlingar och uppgifter som ska bifogas till ansökan.

Ansökningsavgift

Enligt alkohollagen har Kalix kommun rätt att ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd. När ansökan har kommit in till bygg- och miljöavdelningen skickas en faktura gällande ansökningsavgiften ut. Avgiften ska vara betald innan prövningen påbörjas.

Handläggningstiden

Se till att lämna er ansökan i tid och att ansökan är komplett med de handlingar som krävs, samt att ansökningsavgiften är inbetald, innan ni fastställer ett serveringsinslag med alkoholdrycker i arrangemanget! Se till att er kompletta ansökan har kommit in till kommunen senast nio veckor innan arrangemanget! Kommunens rätt till prövotid är fyra månader (cirka sexton veckor). Kommunen eftersträvar åtta veckor snabbare handläggningstid än som stipuleras förutsatt att er ansökan är komplett och att ansökningsavgiften är inbetald. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd i sina sammanträden, är beslutsfattare i ansökningsärenden. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden ser du på sidan möten, handlingar och protokoll.

Vad som krävs för att få serveringstillstånd

Prövningen av en ansökan utgår från sökandens lämplighet och vandel, serveringsställets beskaffenhet och alkoholpolitiska olägenheter (besvär).

Lämplighet

Det är den som söker serveringstillstånd som ska visa att denne - med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden - är lämplig att sköta verksamheten. Det innebär att sökanden måste vara aktiv, och lämna in de handlingar som kommunen behöver för sin prövning.

Prövning av lämplighet görs för dem som har ett betydande inflytande i rörelsen, till exempel bolagsägare, styrelseledamot, aktieägare, delägare eller annan ekonomisk intressant (till exempel långivare). Vid prövningen bedöms den sökandes ekonomiska förutsättningar och skötsamhet, samt den allmänna laglydigheten. Hänsyn tas till om sökanden är benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

Sökanden måste även visa hur han finansierar sin verksamhet.

Vem ska göra provet?
Den som ansöker om ett serverings‐ eller provsmakningstillstånd ska göra ett prov för att visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen. Om sökande är en juridisk person är det de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen, PBI, och är aktiva i serveringsverksamheten som ska göra provet.

Vem ska göra provet när en förening ansöker om serveringstillstånd?
När en förening ansöker om tillstånd så är det personer i styrelsen som ska uppfylla kunskapskravet, riktlinjen är minst hälften av styrelsemedlemmarna. Kommunen får bedöma vilken eller vilka personer som har ett betydande inflytande och är aktiva i serveringsrörelsen. Det är samma bedömning som görs i övriga fall när en juridisk person söker serveringstillstånd.

Lokalen

Vid ansökan om permanent tillstånd krävs att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Köket ska hålla en viss standard. Det innebär att lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning, och att lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas. Ett varierat utbud av maträtter ska erbjudas, efter klockan 23.00 får utbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska ha tillräckligt med sittplatser för gästerna och ska vara lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.

Serveringsansvarig personal

Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras. Tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig personal ska utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska med hänsyn till sina egenskaper vara lämplig för uppgiften.

Alkoholpolitiska olägenheter

Oavsett om en sökanden uppfyller kraven på personlig lämplighet samt att lokalen är lämplig kan ansökan avslås med hänvisning till alkoholpolitiska olägenheter. Med detta menas risker för att verksamheten får negativ påverkan på till exempel på den allmänna ordningen, närboende, ungdomsmiljöer, missbruksproblem samt idrottsanläggningar. Kalix kommun har antagit alkoholpolitiska riktlinjer.