Skip to content
Sök

Näringslivsrådet

Kalix kommuns näringslivsråd har uppdraget att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska verka för god företagsutveckling och nyinvesteringar.

Rådets verksamhet ska även bidra till ett bra företagsklimat, som i sin tur främjar konkurrenskraft och branschutveckling. Ett gott företagsklimat kan öka sysselsättningen i kommunen genom ett ökat egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar även till marknadsföringen av Kalix kommun.

Läs mer i reglementet för Kalix näringslivsråd, vilket du hittar under reglementen i författningssamlingen. Längre ned på denna sida hittar du näringslivsrådets protokoll.

Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler jobb.

Remissorgan

Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som styrelsen/nämnder beslutar i frågor som rör rådets verksamhetsområde.

Uppdrag

Kalix kommuns näringslivsråd har till uppgift att:

  • främja samarbete mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer
  • skapa ömsesidig förståelse för aktörernas olika roller
  • följa kompetensförsörjningsbehovet
  • verka för positiv utveckling hos befintliga företag och nya etableringar
  • verka för en positiv utveckling av företagsklimatet
  • yttra sig i ärenden som remitteras till näringslivsrådet.

Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Sammansättningen beslutas av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott och väljs för varje ny mandatperiod, föreningen kan byta representant under mandatperioden genom att till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott inkomma med ny nominering som sedan beslutar om antagande.

Aktuell sammansättning

Business by Women

Ordinarie: Ellinor Rönnkvist.
Ersättare: Gun-Britt Andefors.

Företagarna Kalix

Ordinarie: Linus Häggström.

Kalixföretagarna

Ordinarie: Martin Spegel.
Ersättare: Lina Westerberg.

Kalix kommun

Kommunstyrelsens ordförande: 
Susanne Andersson (S)

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts ordinarie ledamöter:
Mikael Engren (S)
Linda Frohm (M)
Robert Fredriksson (C)
Sandra Bergström (M)

Utbildningsförvaltningens ordförande:
Viktoria Wikström (S)

Samhällsbyggnadsförvaltningens ordförande:
Rose-Marie Henriksson (S)

Fritids- och kulturförvaltningens ordförande:
Sven Nordlund (Mp)

Tjänstepersoner:
Maria Henriksson, kommundirektör.
Birgitta Larsson, chef för näringslivsenheten.
Veronica Vanhaniemi, samordnare, näringslivsenheten.

Rådet sammanträder fyra gånger per år i anslutning till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets sammanträden, av dessa hålls ett inför kommunens budgetbehandling.