Skip to content
Sök

Näringslivsrådet

Kalix kommun näringslivsråd har uppdraget att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska verka för god företagsutveckling och nyinvesteringar.

Rådets verksamhet ska även bidra till ett bra företagsklimat, som i sin tur främjar konkurrenskraft och branschutveckling. Ett gott företagsklimat kan öka sysselsättningen i kommunen genom ett ökat egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar även till marknadsföringen av Kalix kommun.

Läs mer i näringslivsrådets reglemente eller under flikarna nedan.

Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler jobb.

Remissorgan

Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som styrelsen/nämnder beslutar i frågor som rör rådets verksamhetsområde.

Uppdrag

Kalix kommuns näringslivsråd har till uppgift att:

  • främja samarbete mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer
  • skapa ömsesidig förståelse för aktörernas olika roller
  • följa kompetensförsörjningsbehovet
  • verka för positiv utveckling hos befintliga företag och nya etableringar
  • verka för en positiv utveckling av företagsklimatet
  • yttra sig i ärenden som remitteras till näringslivsrådet.

Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsens utvecklingsutskott. Sammansättningen beslutas av kommunstyrelsens utvecklingsutskott och väljs för varje ny mandatperiod, föreningen kan byta representant under mandatperioden genom att till Utvecklingsutskottet inkomma med ny nominering som sedan beslutar om antagande.

Aktuell sammansättning

Buisiness By Women

Ordinarie: Ellinor Rönnqvist.
Ersättare: Gunn-Britt Andefors.

Företagarna Kalix

Ordinarie: Linus Häggström.

Kalixföretagarna

Ordinarie: Martin Spegel.
Ersättare: Lina Westerberg.

Morjärvs företagargrupp

Ordinarie: Ulf Sandström.

Töre företagarförening

Ordinarie: Carl-Anders Johansson.
Ersättare: Maria Revholm.

Kalix kommun

Kommunstyrelsens ordförande: 
Susanne Andersson (S)

Utvecklingsutskottets ordinarie ledamöter:
Mikael Engren (S)
Susanne Andersson (S)
Anna-Lena Larsson (S)
Jimmy Väyrynen (M)
Linda Frohm (M)

Utbildningsförvaltningens ordförande:
Sven Nordlund (MP)

Samhällsbyggnadsförvaltningens ordförande:
Stig Karlsson (S)

Tjänstepersoner:
Maria Henriksson, kommundirektör.
Birgitta Larsson, chef för näringslivsenheten.
Jenni Yli, ledningsresurs vid stabsfunktionen kansli.

Rådet sammanträder två till fyra gånger per år i anslutning till utvecklingsutskottets sammanträden, av dessa hålls ett inför kommunens budgetbehandling.