Skip to content
Sök

Skyltning

Skyltar ska dels anpassas till byggnadens krav från arkitektonisk synpunkt, dels stämma in på den aktuella platsen. Skyltar ska inte heller skymma fasaddetaljer eller klä in hela fasadpartier.

I områden med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar, enligt 8 kap 3 § plan- och bygglagen (PBL). Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning innehåller fler regler för skyltning.

Särskilda restriktioner gäller för skyltar på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Skyltar med rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt så dominanta att de stör gatubilden och bör ej förekomma i centrumkärnan.

Skyltar placerade på fasad ska alltid anpassas efter byggnadens arkitektur och gatumiljöns karaktär. Att hitta en balans mellan gaturum, byggnadens fasad och skyltens utformning är inte alltid den lättaste uppgiften. Skyltar ska synas men ändå anpassas till befintlig bebyggelse och inte vara dominerande.

En tidig kommunikation mellan butiks- och fastighetsägare, skyltdesigner/tillverkare och kommunen är viktig inför bygglovsansökningar.
Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunerna stort inflytande över den egna miljön. Bedömningarna ska ta hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Det är till fördel för alla parter att likartade ärenden bedöms efter samma principer. Detta ger sammanhang i handläggningen och klara besked åt enskilda vad som gäller.

Nedan sammanfattas rekommenderade huvudprinciper:

 • Skylt ska till utformning, färg och format underordna sig byggnad och gatumiljö till den grad det är möjligt. Hänsyn tas till företagens logotyper som inte går att ändra på.
 • Skylt ska placeras i direkt anslutning till verksamheten.
 • Skylt får ej placeras på pilastrar, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer.
 • Onödig upprepning av budskap tillåtes ej.
 • Rörliga, blinkande eller bildväxlande skylt får ej sättas upp i stadskärnan.
 • Om anvisad skyltplats finns enligt speciellt skyltprogram för viss byggnad ska skylten placeras där.
 • Fristående skylttavla får ej störa viktiga utsiktsstråk i gränder och övriga gaturum.
 • Se till hela fasaden och gaturummet, skyltningen kan bidra till att framhäva byggnadens kvaliteter.
 • Välj inte standardlösningar, det finns olika sätt att utforma en bra skyltning som passar såväl verksamheten som hus och gata.
 • Vid infästning av skyltar, kablar, reläer mm ska det utföras med omsorg och anpassas till fasadens färg och utformning.
 • Tala med fastighetsägaren, det finns kanske en skyltpolicy för fastigheten.
 • Rådfråga Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Tillämpa de rekommendationer som finns i nedanstående skyltningsprogram.