Skip to content
Sök

Friskoleverksamhet

Enskilda får starta förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.

Här finns information om hur du gör för att ansöka och vad som gäller då verksamheten kommit igång. Observera att om du redan bedriver verksamhet i form av förskoleklass, grundskola eller anpassad skola och vill starta fritidshem, så ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen.

Vem kan driva fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Krav på verksamheten

Skollagen ställer krav på verksamheten. För att få tillstånd att starta krävs det att det i ansökan framgår att verksamheten har förutsättningar att leva upp till kraven. Skolverket har i flera skrifter sammanfattat vilka krav som ställs på de olika formerna samt publicerat allmänna råd. Innan du ansöker om att starta verksamhet bör du studera skollagens bestämmelser och några publikationer från Skolverket (länkade här nedanför).

Det ställs också särskilda krav på lokaler, utifrån miljöbalken. Här nedanför, via länken "Tillsyn enligt miljöbalken" når du information och anmälan.

Handläggning av ansökan

Utbildningsförvaltningen har interna riktlinjer för hur ansökan ska hanteras samt hur den efterföljande tillsynen ska bedrivas. Läs riktlinjerna noga innan du ansöker.  

När utbildningsförvaltningen tagit emot ansökan utreds verksamhetens förutsättningar att leva upp till ställda krav och ett beslutsunderlag tas fram till barn- och utbildningsnämnden, som beslutar om verksamheten ska godkännas. Från det att ansökan kommit in är det utbildningsförvaltningens målsättning att det inte ska ta längre tid än 4 månader tills nämnden fattar beslut. Du bör därför ansöka i god tid före den planerade verksamhetsstarten.

Bidrag från kommunen

Om verksamheten har fått godkänt att starta så är hemkommunen (det vill säga den kommun där inskrivet barn är folkbokfört) skyldig att lämna bidrag. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för

  1. omsorg och pedagogisk verksamhet
  2. pedagogiskt material och utrustning
  3. måltider
  4. administration
  5. mervärdesskatt
  6. lokalkostnader

Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som Kalix kommun tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet. Utöver grundbidraget kan verksamheten få bidrag om det finns omfattande behov av stöd till enskilt barn.