Skip to content
Sök

Anslag från kommunstyrelsen

Det här är Kalix kommuns anslagstavla. På denna sida ser du aktuella tillkännagivanden från kommunstyrelsen sorterade efter publiceringsdatum.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På de här sidorna finns tillkännagivanden av aktuella sammanträden, justerade protokoll och annat som ska framgå av anslagstavlan. Anslagna tillkännagivanden arkiveras efter tre veckor på anslagstavlan.

Beslut kan överklagas inom tre veckor från publiceringsdatum, förutsatt att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Upplysning hur man överklagar ett beslut enligt kommunallagen

Av 13 kapitlet kommunallagen framgår följande om överklagande av ett beslut 
enligt kommunallagen.

Hur besluten överklagas

4 § Ett beslut överklagas skriftligt. 
1 överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de 
omständigheter som överklagandet grundas på. 
Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. 

Tiden för överklagande

5 § Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då det tillkännagavs på kommuner, landstingens eller 
kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden 
för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från att 
tillkännagivandet skett på anslagstavlan i samtliga samverkande kommuner och 
landsting. 
Tillkännagivandet av protokolljusteringen måste finnas på anslagstavlan under 
hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. 
6 § Om överklagandet före överklagandetidens utgång har kommit in till 
kommunen, landstinget eller kommunförbundet i stället för till 
förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när 
överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de 
samverkande kommunerna eller landstingen.