Skip to content
Sök

Pågående projekt – Fritids- och kulturnämnden

Här presenterar vi våra pågående projekt där fritids- och kulturnämnden antingen är projektägare eller samverkanspart.

Lokala naturvårdsprojekt

Skridfinnarleden utveckling

Projektperiod 2021-01-01 - 2024-12-01 

Projektet bidrar till att öka tillgängligheten till Skridfinnarleden både för allmänheten och turistentreprenörer vilket bidrar till att fler människor kan få ta del av naturen och rika kulturhistorien som finns efter leden. Detta kan i sin tur bidra till större förståelse för naturvård, ökad folkhälsa och till den lokala ekonomin genom utvecklad naturturism. Projektet drivs av en lokal förening, Skridfinnarföreningen, i samverkan med kommunen, flera lokala föreningar samt lokala turistentreprenörer. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Motionsspår i Nyborg

Projektperiod 2022-01-01 - 2023-08-31 

Projektet bidrar till att förbättra möjligheterna för både skolklasser, idrottslag, familjer och pensionärer att söka sig till området och ta sig ut i naturen för att umgås, motionera och lära i naturen. Området ligger i direkt anslutning till en skola och de planerade åtgärderna bidrar till att förbättra skolans möjligheter att bedriva utomhusundervisning i området. Projektet bidrar till förbättrad folkhälsa och ett rikt friluftsliv i skolan. En nära samverkan mellan Kalix Kommun och Nyborgs SK bidrar till lokalt engagemang och möjlighet att nå en bred målgrupp. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Tillgängligt och hållbart friluftsliv i Bottenvikens kust och skärgård

Projektperiod 2022-04-01 - 2025-03-31

Projektet bidrar till att skapa förbättrade möjligheter till rekreation, friluftsliv och tätortsnära naturupplevelser i Bottenvikens kust och skärgård. Åtgärder görs för att tillgängliggöra området för personer med funktionshinder. Genom information får besökare lära sig om skärgårdens natur- och kulturvärden. Projektet ska också utveckla och testa ny teknik för en mer miljövänlig och hållbar dasshantering i känslig skärgårdsmiljö. Projektet genomförs i samverkan mellan flera kommuner. Eftersom projektet bidrar till att utveckla hållbara, tillgängliga och tätortsnära besöksmål kopplat till områdets unika natur och kultur anser Länsstyrelsen att projektet ska prioriteras. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Övriga projekt

Direktupphandling pilotexempel för att använda produkter med skyddade EU-beteckningar i destinations- och utvecklingsarbetet.

Projektperiod 2020-09-01 - 2022-06-30

Jordbruksverket har 2020 upphandlat Kalix kommun för att genomföra ett pilotprojekt om Kalix Löjrom som en utgångspunkt för destinations- och utvecklingsarbete. Uppdraget ska utmynna i lokala aktiviteter och en metodrapport om hur utvecklingsaktörer kan jobba för att ta tillvara på skyddade livsmedelsprodukters varumärke och attraktionskraft.