Skip to content
Sök

Information om toppning

Fritids- och kulturnämnden riktlinjer för toppning/matchning av ungdomsidrotten i Kalix kommun.

Fritids- och kulturnämnden beslutade den 9 december 2015 § 108, om följande riktlinjer för toppning/matchning av ungdomsidrotten i Kalix kommun.

  • Alla barn och ungdomar har rätt att delta i idrotten på lika villkor.
  • Toppning ska inte förekomma i ungdomsidrott för barn upp till 13 år.
  • Om toppning förekommer och berörd förening inte slutar med detta efter en uppmaning, förbehåller sig fritids- och kulturnämnden rätten att dra in 50% av föreningsbidrag. Om toppning trots detta ändå fortsätter tappar föreningen hela föreningsbidraget för detta år.
  • Alla föreningar som erhåller föreningsstöd ska presentera en värdegrundsplan som årligen ska bifogas ansökan om föreningsstöd. Planen ska beskriva hur föreningen arbetar med ungdomar under 13 år vad gäller matchning för att toppning inte ska ske. Mål och aktiva åtgärder ska ingå i planen.

Via fritids-ochkulturnamnden@kalix.se kan anhörig till ungdom anmäla om man anser att ett lag i en förening bryter mot riktlinjerna för toppning/matchning.