Skip to content
Sök

Revisionsberättelser

De förtroendevalda revisorerna i kommunrevisionen granskar kommunstyrelsen och nämndernas verksamhet. Lekmannarevisorerna granskar kommunala bolag och stiftelser.

Granskningen följer lagstiftning, god revisionssed och kommunens revisionsreglemente.

Ingår i årsredovisningen

Kommunfullmäktige får efter varje verksamhetsår en revisionsberättelse från de förtroendevalda revisorerna. I revisionsberättelsen framgår det om revisorerna rekommenderar kommunfullmäktige att bevilja styrelsen och nämnderna ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen publiceras också som en del i kommunens årsredovisning.