Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar.

Teknisk försörjning

Avdelningen för teknisk försörjning hanterar frågor som: Gator, Infrastruktur, Kart- och GIS-frågor, Mark, Renhållning, Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, Vatten & Avlopp.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens verksamhet består av fastighetsförvaltning, byggprojekt, bostadsanpassning och energirådgivning.

Bygg- och miljöavdelningen 

Bygg- och miljöavdelningen arbetar med tillsyn, rådgivning och kontroll inom miljö-, bygg-, livsmedel- och hälsoskyddsområdet med mer.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetar med tillsyn, rådgivning och kontroll inom brandfarliga och explosiva varor, skydd mot olyckor, olycksförebyggande och räddningsverksamhet med mer.